Nytt BPA-rundskriv

Nytt rundskriv til bruk i saksbehandlinga av søknader om brukarstyrt personleg assistanse (BPA) ligg no på nett.

Rundskrivet gir føringar for kva slags skjønn ein skal bruke ved vurderinga om kven som har rett til brukarstyrt personleg assistanse etter pasient- og brukarrettigheitsloven § 2-1d, som vart satt i verk frå 01.01.2015.