Veileder for kommunale frisklivssentralar er oppdatert

Med bakgrunn i behov for meir og tydelegare informasjon på nokre områder, og utvikling i samfunnet, er veilederen no oppdatert.

Oppdateringane i 2016 omfattar:

•oppdatering av tekst og referansar knytt til nye styringsdokumenter, nasjonale anbefalingar og forsking

•tydeleggjøring av formålet, basistilbod og utviklingsområder

•tydeleggjøring av rolla til frisklivssentralane i koordinerte helsetenester og i folkehelsearbeidet

•tydeleggjøring av samanheng og samarbeid med andre tilbod, tenester og sektorar

•nye krav til kvalitetssikring og elektronisk journalføring

•anbefalingar for tilrettelegging av tilbod til nokre målgrupper

Stadig fleire norske kommunar etablerer frisklivssentralar som førebyggande og helsefremmande tilbod til innbyggjarane sine.