Førebyggande helsetenester

29.03.2017

Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstilbod for 2017

Det er no høve til å søkje om tilskot til kommunale frisklivs-, lærings- og
meistringstiltak. Fylkesmannen har til saman 900 000 kroner til disposisjon,
og søknadsfristen er 28. april 2017.


16.10.2016

Veileder for kommunale frisklivssentralar er oppdatert

Med bakgrunn i behov for meir og tydelegare informasjon på nokre områder, og utvikling i samfunnet, er veilederen no oppdatert.


07.03.2016

Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstilbod for 2016

Det er no høve til å søkje om tilskot til kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstiltak. Fylkesmannen har til saman  900 000 kroner til disposisjon, og søknadsfristen er 10. april.


21.08.2015

Tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs, lærings- og mestringstilbud

Frisklivssentral er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger oppfølging av helsepersonell til å endre levevaner og mestre sykdom.

 

Fylkesmannen har gitt tilskudd til etablering og utvikling av frisklivssentral i 8 kommuner. Det var 12 søknader om tilskudd.


24.03.2015

Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstilbod for 2015

Det er no høve til å søkje om tilskot til kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstiltak. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 1 000 00 kroner til disposisjon, og søknadsfrist er 12 mai.

 

Målet for ordninga er å stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstenester som støttar opp under og realiserer måla i samhandlingsreforma og NCD-strategien om å fremje fysisk og psykisk helse, førebyggje sjukdom, bidra til meistring av sjukdom og til betre ressursutnytting av samla innsats i helse- og omsorgstenestene.


20.05.2014

Tilskot i 2014 til kommunale oppfølgingstilbod i frisklivssentralar for personar med kroniske lidingar

Til kommunale oppfølgingstilbod i frisklivssentralar for personar med kroniske lidingar skal det fordelast kr. 1.155.000. Av desse er kr. 155.000 er retta mot tilbod til personar med diabetes.


20.03.2014

Tilskot til frisklivssentralar 2014

No er det høve til å søkje om tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivssentralar i Møre og Romsdal. Fylkesmannen har kr. 375 000 til fordeling, og søknadsfristen er 25.april 2014. For frisklivssentralar som fekk tilskot i fjor, må det liggje føre rapport og rekneskap før vi kan tildele på nytt.


13.03.2014

Frisklivssentralar

Samhandlingsreforma vektlegg auka helsefremmende og førebyggande innsats og styrking av førebyggande helseteneste i kommunane. Frisklivssentralar er eit viktig tiltak i det arbeidet.