Helsetenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bur, eller der du for tida oppheld deg. Du har òg krav på å få nødvendig helsehjelp frå spesialisthelsetenesta. Fylkesmannen fører tilsyn med helsetenesta og behandlar klagesaker for å medverke til at du får dei tenestene du har krav på.

Du kan klage på at du ikkje får oppfylt rettane dine 

Du kan klage dersom du meiner at du ikkje får dei helsetenestene du har krav på, eller dersom du er ueinig i helsetenesta si vurdering av behandlingsbehovet ditt. For at den som har gjort det vedtaket du er ueinig i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klaga dit. Dersom du ikkje får medhald i klaga, vil ho bli send vidare til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. Fylkesmannens vedtak er endeleg, og den aktuelle helsetenesta vil måtte rette seg etter det.

Du kan be Fylkesmannen vurdere om helsetenesta har oppfylt pliktene sine

Fylkesmannen vil også kunne ta stilling til om tilsette i helse- og omsorgstenesta har forsømt pliktene sine slik at det har gått ut over deg. Det kan dreie seg om dei fleste plikter, blant anna manglande fagleg forsvarleg behandling og brot på teieplikta. Du ber om dette ved å sende brev til Fylkesmannen. Ved særleg grove rettsbrot vil Fylkesmannen sende saka vidare til Statens helsetilsyn, som blant anna kan gi åtvaring til helsepersonell eller gjere vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Fylkesmannens vurdering i desse sakene ikkje får direkte innverknad på rettane til klagaren. Sjølv om du har fått uforsvarleg behandling, har du ikkje automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I ei av lenkjene til høgre finn du meir informasjon om korleis du kan klage på helse- og omsorgstenester.

Vis meir


17.01.2018

Lovendring som styrkar barn sine rettar som pasientar

Frå 01.01.2018 ble barn si rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukarrettslova styrka, og helsepersonell får plikt til å ta hand om barn som pårørande til søsken.


21.07.2017

Lansering - nye nasjonale faglege retningsliner for helsestasjons- og skolehelsetenesta og for spedbarnsernæring

Lanseringa skjer på Thon Hotel Arena, Lillestrøm 13. september 2017.

Deltakinga er gratis og det vert servert lunsj. Utgifter til reise og eventuell overnatting må deltakarane dekkje sjølve.


03.01.2017

Barn som pårørende


22.09.2016

Influensavaksine

Influensavaksinen er på vei eller er kome til kommunane i Møre og Romsdal.


13.06.2016

Oppdaterte råd om førebygging av zikavirus-infeksjon etter opphald i område med utbrott

Helsedirektoratet har lagt ut meir informasjon. Sjå lenke i høgremenyen.


17.02.2016

Ny rettleiar for saksbehandling ved tildeling av helse- og omsorgstenester i kommunane

Rettleiaren gir ei praktisk innføring i dei reglane som gjeld ved kommunal saksbehandling og tildeling av helse og omsorgstenester.


09.11.2015

Nye pasientrettigheter

Fra og med 1. november styrkes pasientrettighetene for pasienter som har henvisning til spesialisthelsetjenesten.


02.11.2015

Samtykke fra foreldre ved vaksinasjonen av barn

Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har sett behov for å avklare spørsmålet om det skal kreves samtykke fra begge foreldre ved vaksinasjon av barn.

 


14.10.2015

Brev om forskrivning av legemidler til LAR- pasienter

Brev om legemiddelassistert behandling og forskrivning av vanedannende legemidler som er sendt til alle kommuneoverlegene og Helse Møre og Romsdal HF.  


11.05.2015

Barn som pårørande

Helsetenestene og alt helsepersonell har plikt til å ta vare på barn som pårørande. Kva tyder denne plikta i praksis?  


Fleire nyhende