Førarkort

Alle som skal søkje om førarkort eller fornye førarkortet sitt, må fylle ut ei eigenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Eigenerklæringa skal stadfeste at du er frisk nok til å køyre. Dersom du har ein sjukdom eller ein tilstand som kan verke inn på køyreevna, må du i tillegg få helseattest frå legen din. 

Dei som skal ha førarkort i gruppe 2 og 3 må alltid ha helseattest frå lege.

Dersom du er i tvil om du kan køyre trygt på grunn av helseproblem eller medisinbruk, har du plikt til å oppsøkje lege. Om ein lege, psykolog eller optikar meiner at helsekrava for å ha førarkort ikkje er oppfylte, skal han eller ho melde frå om det til Fylkesmannen dersom helsekrava ikkje vil vere oppfylte innan seks månader. Fylkesmannen informerer politiet dersom førarkortet bør tilbakekallast heilt eller delvis. Politiet har også mynde til å gje tilbake føreretten.

Dispensasjon

Dei nye helsekrava som tok til å gjelde frå oktober 2016 er tilpassa førarkortdirektivet i EU, der omsynet til trafikktryggleik veg tungt.

Dersom fastlegen (eller ein annan lege) konkluderer med at pasienten ikkje fyller helsekrava til førarkort, er det svært vanskeleg å få innvilga ein søknad om dispensasjon. Som ein overgangsordning fram til 30. september 2019 kan Fylkesmannen likevel fornye tidlegare dispensasjonar dersom søkjaren har tungtvegande behov for å få fornya førarkortet.

Klage

Dersom du har fått avslag på ein søknad om dispensasjon, kan du klage på vedtaket. Fylkesmannen vil da gå gjennom saka på nytt, og vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket. Dersom vi opprettheld vedtaket vårt, sender vi saka vidare til Helseklage for ny behandling.

Vis meir


20.09.2016

Nye helsekrav for førarkort - kva betyr det for deg?

Har du førarkort - er denne artikkelen relevant for deg.


12.02.2014

Ruslidingar og helsepersonell si meldeplikt

Helsepersonell skal melde frå når pasienten ikkje fyller helsekrava for førarkort, men ikkje alle rettar seg etter det. Dette kan skape problem når pasientar seinare kjem til rusbehandling.


25.01.2013

Ofte stilte spørsmål

Her finn du svar på vanlege spørsmål om førarkort.


24.01.2013

Endringar for eldre bilførarar frå 19. januar

Frå 19. januar 2013 gjeld nye reglar for førarkort for eldre bilførarar. Er du mellom 70 og 75 år og har førarkort for vanleg bil (klasse B), treng du ikkje lengre den litle legeattesten saman med førarkortet ditt.