Folkehelse

Folkehelsearbeidet er samfunnets felles innsats for å ta vare på, betre og fremme folks helse og redusere faktorar som kan medføre helserisiko. Folkehelsa er eit uttrykk for helsetilstanden i befolkninga og korleis helse fordeler seg mellom ulike sosiale lag i befolkninga. Folkehelsearbeidet skal òg medverke til utjamning av sosiale helseforskjellar.

Folkehelse er viktig i samhandlingsreforma

Førebyggjande og helsefremmande arbeid er viktig både i og utanfor helsesektoren. Med folkehelselova har fylkeskommunane og kommunane fått hovudansvaret for det breie samfunnsretta folkehelsearbeidet.

Fylkesmannen skal sikre at det blir teke omsyn til folkehelsa i planar

Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre statlege satsingar på folkehelseområdet. Det breie folkehelsearbeidet skal sikre ei berekraftig samfunnsutvikling, og planlegging blir derfor eit sentralt verkemiddel. Gjennom råd og rettleiing til kommunar og andre aktørar skal Fylkesmannen vere med på å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlege planar. Fylkesmannen skal medverke til forpliktande samhandling mellom aktørane.

Fylkesmannen kan føre tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller pliktene sine på folkehelseområdet.

Vis meir


23.08.2018

Kusma

Fem nye sjukdomstilfelle av kusma er meld til Folkehelseinstituttet. Ein reknar med at det kan kome fleire.


23.08.2018

Luse-sjekk

Folkehelseinstituttet oppfordrar skolar og barnehagar om å arrangere kampanje mot hovudlus i veke 35.


30.03.2017

Tilskot til seksuell helse

Tilskotsordninga er ei vidareføring av tidlegare ordning og skal medverke til implementering av
den nye nasjonale strategien for seksuell helse «Snakk om det».


10.03.2016

Folkehelseinstituttet fraråder gravide å reise til områder som er berørt av zikavirus-utbrudd

Dette er en presisering av de råd vi tidligere har gitt, og er i tråd med WHO sine siste råd, sier overlege ved Folkehelseinstituttet Tone Bruun.


23.02.2016

Folkehelseinstituttet har oppretta ei temaside om zikafeber

All informasjon om sjukdommen, det pågåande utbruddet på det amerikanske kontinentet, mikrokefali-situasjonen samt reiseråd er samla her.

04.01.2016

Tilskot til tiltak for betre seksuell helse 2016

Det er no høve til å søkje midlar til oppfølging av strategi for seksuell helse 2016.


08.09.2015

Faktorar som påverkar helsa

Her finn du foilar og presentasjonar frå seminaret 3. september om helsetilstand og faktorar som påverkar helsa. Arrangørar var Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kompetansesenter Rus Midt-Norge.


17.12.2014

Tilskudd til forebygging av uønsket svangerskap og abort - strategier for bedre seksuell helse

Utlysning av tilskuddsmidler for 2015

Søknadsfrist er 10 februar 2015


10.04.2014

Tilskudd-Aktivitetssentra for seniorer og eldre

Målet med tilskuddsordningen er å skape aktivitet og sosialt fellesskap for seniorer og eldre for å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning. Dette skal skje gjennom å skape møteplasser som er åpne for alle seniorer og eldre.


23.01.2014

Seminar for nyetablering av Frisklivssentraler

Seminar for nyetablering av Frisklivssentraler i Møre og Romsdal

Onsdag 26. februar 2014 på Alexandra Hotell i Molde


Fleire nyhende


Kontaktpersonar