Folkehelse

Folkehelsearbeidet er samfunnets felles innsats for å ta vare på, betre og fremme folks helse og redusere faktorar som kan medføre helserisiko. Folkehelsa er eit uttrykk for helsetilstanden i befolkninga og korleis helse fordeler seg mellom ulike sosiale lag i befolkninga. Folkehelsearbeidet skal òg medverke til utjamning av sosiale helseforskjellar.

Folkehelse er viktig i samhandlingsreforma

Førebyggjande og helsefremmande arbeid er viktig både i og utanfor helsesektoren. Med folkehelselova har fylkeskommunane og kommunane fått hovudansvaret for det breie samfunnsretta folkehelsearbeidet.

Fylkesmannen skal sikre at det blir teke omsyn til folkehelsa i planar

Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre statlege satsingar på folkehelseområdet. Det breie folkehelsearbeidet skal sikre ei berekraftig samfunnsutvikling, og planlegging blir derfor eit sentralt verkemiddel. Gjennom råd og rettleiing til kommunar og andre aktørar skal Fylkesmannen vere med på å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlege planar. Fylkesmannen skal medverke til forpliktande samhandling mellom aktørane.

Fylkesmannen kan føre tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller pliktene sine på folkehelseområdet.

Vis meir


30.03.2017

Tilskot til seksuell helse

Tilskotsordninga er ei vidareføring av tidlegare ordning og skal medverke til implementering av
den nye nasjonale strategien for seksuell helse «Snakk om det».


10.03.2016

Folkehelseinstituttet fraråder gravide å reise til områder som er berørt av zikavirus-utbrudd

Dette er en presisering av de råd vi tidligere har gitt, og er i tråd med WHO sine siste råd, sier overlege ved Folkehelseinstituttet Tone Bruun.


23.02.2016

Folkehelseinstituttet har oppretta ei temaside om zikafeber

All informasjon om sjukdommen, det pågåande utbruddet på det amerikanske kontinentet, mikrokefali-situasjonen samt reiseråd er samla her.

04.01.2016

Tilskot til tiltak for betre seksuell helse 2016

Det er no høve til å søkje midlar til oppfølging av strategi for seksuell helse 2016.


08.09.2015

Faktorar som påverkar helsa

Her finn du foilar og presentasjonar frå seminaret 3. september om helsetilstand og faktorar som påverkar helsa. Arrangørar var Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kompetansesenter Rus Midt-Norge.


17.12.2014

Tilskudd til forebygging av uønsket svangerskap og abort - strategier for bedre seksuell helse

Utlysning av tilskuddsmidler for 2015

Søknadsfrist er 10 februar 2015


10.04.2014

Tilskudd-Aktivitetssentra for seniorer og eldre

Målet med tilskuddsordningen er å skape aktivitet og sosialt fellesskap for seniorer og eldre for å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning. Dette skal skje gjennom å skape møteplasser som er åpne for alle seniorer og eldre.


23.01.2014

Seminar for nyetablering av Frisklivssentraler

Seminar for nyetablering av Frisklivssentraler i Møre og Romsdal

Onsdag 26. februar 2014 på Alexandra Hotell i Molde


16.12.2013

Regionalt kurs for frisklivssentraler i Midt-Norge - Oppfølgingskurs om Motiverende Intervju

 Tidsrom: MANDAG 27.01.2014 10:30 - TIRSDAG 28.01.2014 17:00

Sted: Statens hus, Trondheim
Arrangør: Helsedirektoratet, ST Fylkeskommune og Fylkesmannen i ST
Målgruppe: Ansatte ved frisklivssentraler i region Midt-Norge.
Påmeldingsfrist: FREDAG 10.01.2014 15:00

Dette er et oppfølgingskurs etter kurset som ble arrangert 23. - 25. september 2013.

Kurset holdes i Statens hus, Trondheim, i møterom Melhus, 1. etg.
Påmeldingsfristen er 10. januar 2014. påmelding via nettside hos Fylkesmannen i Sør Trøndelag 

Kurset er gratis.

Overnatting dekkes for de deltakerne som ønsker å delta på søvnkurset den 28. januar (se egen annonsering).

Kontaktpersoner er:
Jorunn Lervik, seniorrådgiver/folkehelse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Turid K.B. Sundar. seniorrådgiver Helsedirektoratet: tlf.: 24 16 39 60

 


11.11.2013

Ny veileder til folkehelseloven og forskrift

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder til bestemmelser i folkehelseloven og til forskrift om oversikt over folkehelsen. Hensikten med veilederen er å gi råd om hvordan arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer kan utføres i praksis.


Fleire nyhende


Kontaktpersonar