Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose.
Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose.

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


14.10.2020

Informasjon om koronavirusutbrotet

Fylkesmannen følger situasjonen med koronaviruset tett. Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider, på helsenorge.no og på Regjeringen.no
29.10.2020

Tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert - restmidler

Søk midler til tiltak som skaper aktivitet og sosialt fellesskap - etablér besøksverter på en god og smittevernsikker måte.  

07.10.2020

Smittesporing og personvern

Kva informasjon har du eigentleg rett på dersom det har skjedd ei utbrott med covid-19 og du kan ha vore i nærleiken av nokon som får påvist smitte?

01.10.2020

Besøksrestriksjonar på helse- og omsorgsinstitusjonar

– Det skal i størst mogleg grad leggast til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjonar så lenge covid-19-epidemien er under kontroll, seier fylkeslege Karin Müller Mikaelsen.

28.09.2020

Husk influensavaksine i haust!

Helsedirektoratet rår til at minst 75 prosent av alt helsepersonell med pasientkontakt skal vaksinera seg mot influensa.

23.09.2020

Nyheit: Oppvekstprofilar

Folkehelseinstituttet har laga noko nytt – oppvekstprofilar. Disse skal vere til hjelp for kommunane i arbeidet for at barn og unge sin oppvekst skal bli så god som mogleg.

15.09.2020

Sandøytunet og Ålesund kommune vinner Omsorgsprisen 2020

Kjøkken og matfagleg kompetanse ved Sandøytunet i Ålesund kommune ble i dag tildelt Fylkesmannens omsorgspris i 2020. 

02.09.2020

«Vi vil leve lenge vi, men gammel vil vi aldri bli»

Har DU gjort deg opp tankar omkring eigen alderdom? Ja,  for vi lever lenger, og grensa for når ein blir gamal skyv vi framfor oss. I 2017 var forventa levealder 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn. Tala er blant dei høgste  i verda.

14.08.2020

Tilskudd kommunalt rusarbeid - restmidlar

Fylkesmannen i Møre og Romsdal lyser ut restmidlar på ordninga Tilskot til kommunalt rusarbeid 

11.08.2020

Mellombels tilskot til dei sosiale tenestene i NAV-kontoret for å handtere konsekvensar av Covid-19

Det er no utlyst mellombels tilskot til dei sosiale tenestene i NAV-kontora. Formålet med tilskotsordninga er å støtte omstilling og nye arbeidsmåtar for å handtere eit forventa auka behov for sosiale tenester som følgje av konsekvensar av utbrot av Covid -19.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel