Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose.
Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose.

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av dette arbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


15.10.2018

Informasjonsmøte om verjemål 16. og 17. oktober, i Ålesund og Volda

Vil du bli verje?

Fylkesmannen treng fleire verjer på Sunnmøre. Kunne dette vert noko for deg?


15.10.2018

Faglege råd for lindrande behandling i livets sluttfase

Helsedirektoratet har gitt ut Nasjonale faglege råd for lindrande behandling i livets sluttfase.


27.09.2018

2. utlysing - Tilskot kommunalt rusarbeid

Fylkesmannen lyser med dette ut rest-tilskotsmidlar, som i år er på ca. 5 millionar kroner, til kommunalt rusarbeid. Kommunar som ikkje alt er inne i ordninga vert spesielt oppmoda til å søkje om tilskot.


20.09.2018

Barn i sjukeheim

Stortinget ber regjeringa straks klargjere for kommunane at praksis med barn som er busett på sjukeheim mot familiens ønske og barnets beste, er i strid med Stortingets intensjon og skal opphøyra.

 


18.09.2018

Snakk med barn og sårbare mennesker om NATO-øvelsen

Høstens NATO-øvelse er i gang, Fylkesmannen anbefaler at man snakker med dem som kan være urolige for øvelsen. Det kan være personer som har opplevd krig og traumer tidligere, eller barn.


17.08.2018

Årets Omsorgspris 2018

Fylkesmannen sin Omsorgspris går til ein kommune eller ei kommunal tenesteeining for eit spesielt arbeid eller tiltak som har ført til betre omsorgstenester for brukarane. Alle kan sende inn forslag til Omsorgsprisen 2018.  


30.07.2018

Råd ved forventet mangel på blodtrykksmedisin valsartan

Legemiddelverket forventer at det vil bli mangel på blodtrykksmedisin med virkestoffet valsartan. Helsedirektoratet har derfor sendt ut informasjon til landets kommunehelsetjenester med råd og retningslinjer ved tilbaketrekking og legemiddelmangel.


09.07.2018

Fagleg rettleiar for tilbodet i krisesenter

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lanserte ny fagleg rettleiar for tilbodet i krisesenter 11. juni 2018.


09.07.2018

Tilgjengelege sosiale tenester i NAV-kontoret

Fylkesmannen har som oppgåve å følge med på om handtering av NAV sin kanalstrategi sikrar
gode og tilgjengelege sosiale tenester for dei som treng det.


04.07.2018

Ulovleg gebyr hos fastlege

Fylkesmannen har mottatt klager på pasientbetaling for kontakt med fastlegekontor ved bruk av SMS eller internett. Helsedirektoratet har tidlegare vurdert denne problemstillinga og det er ikkje lov å pålegge pasientane denne typen ekstra eigenbetaling.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel