Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose.
Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose.

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av dette arbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


19.08.2019

Vi treng fleire verjer!

Fylkesmannen treng fleire samfunnsengasjerte personar som kan stille som verje for barn og vaksne.

15.08.2019

Kommunalt rusarbeid restmidlar 2019

Framleis midlar til kommunalt rusarbeid 2019

02.07.2019

Omsorgsprisen 2019

Fylkesmannen sin Omsorgspris er utdelt kvart år frå 2007. Prisen er no knytt til Omsorg 2020 og kvalitetsreforma for eldre « Leve hele livet».

20.06.2019

Tverretatleg samarbeid for betre levekår i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal etablerte i januar 2019 Levekårsnettverket. Målet for eit slikt tverretatleg samarbeid er å skape eit forum der statlege og regionale aktørar kan samarbeide om oppgåveløysingar for å kunne gi koordinerte tenester til kommunane på velferdsområdet.

16.04.2019

Fagdag sjukeheimslegar

Fylkesmannen arrangerer Fagdag for sjukeheimslegar i Molde den 28.mai 2019.

03.04.2019

Pneumokokksykdom i Møre og Romsdal

Det har dei siste 3 månadane vore fleire tilfelle av påvist pneumokokklungebetennelse i Møre og Romsdal.

04.03.2019

Bekymret over lite fysisk aktivitet blant barn og unge

Det er bekymringsfullt at aktivitetsnivået til barn og unge ikke har økt, mener avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

01.03.2019

Vellukka tilskotsordning

Ordninga med tilskot til "Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene" er ein suksess. – Dette er veldig gledeleg og viser at tilskotsordninga treffer eit behov i kommunane, seiar avdelingsdirektør Mette Garvoll i Helsedirektoratet.

22.02.2019

Rett til gratis tannhelseteneste

Dei som har regelmessig heimesjukepleie har rett på gratis tannhelseteneste. Det gjeld også om hjelpa vert gitt i ei BPA-ordning.

07.02.2019

Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunane

Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering er ett av tiltaka i Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019. Det skal stimulere til å utvikle og styrkje dei kommunale tenestene.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel