Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose.
Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose.

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av dette arbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


30.07.2018

Råd ved forventet mangel på blodtrykksmedisin valsartan

Legemiddelverket forventer at det vil bli mangel på blodtrykksmedisin med virkestoffet valsartan. Helsedirektoratet har derfor sendt ut informasjon til landets kommunehelsetjenester med råd og retningslinjer ved tilbaketrekking og legemiddelmangel.


09.07.2018

Fagleg rettleiar for tilbodet i krisesenter

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lanserte ny fagleg rettleiar for tilbodet i krisesenter 11. juni 2018.


09.07.2018

Tilgjengelege sosiale tenester i NAV-kontoret

Fylkesmannen har som oppgåve å følge med på om handtering av NAV sin kanalstrategi sikrar
gode og tilgjengelege sosiale tenester for dei som treng det.


04.07.2018

Ulovleg gebyr hos fastlege

Fylkesmannen har mottatt klager på pasientbetaling for kontakt med fastlegekontor ved bruk av SMS eller internett. Helsedirektoratet har tidlegare vurdert denne problemstillinga og det er ikkje lov å pålegge pasientane denne typen ekstra eigenbetaling.


04.06.2018

Ansvarstilhøva for barn med funksjonshindringar

Det var fagdag for alle som arbeider med barn om ansvarstilhøva og samarbeidet rundt barn og unge med funksjonshindringar og/eller samansatte hjelpebehov i Ørsta 7. mars 2018.


30.05.2018

Omsorgskonferansen 2018

«I møte med morgondagens innbyggar» er tittel på årets omsorgskonferanse. Her har ein fokus på «Korleis skape bærekraftige tenester i ein digital verden?»


17.04.2018

God deltaking på informasjonsmøte om kva det vil seie å bli verje

Fylkesmannen arrangerte tirsdag kveld, eit informasjonsmøte på St. Carolus i Molde, der ein fekk høyre meir om kva det inneber å stille som verje.


09.04.2018

Vi treng fleire verjer! Informasjonsmøte i Molde 17. april

Kom på informasjonsmøtet på Carolus - og lær meir om kva det inneber å vere verje. Vi treng fleire samfunnsengasjerte personar som kan stille som verje for barn og vaksne i Møre og Romsdal.


21.03.2018

Tilskot til ein nasjonal pilot for oppfølgingsteam i kommunane

Mål for tilskotsordninga er å bidra til tenesteutvikling i kommunane som skal sikre tidleg identifisering og ein strukturert tverrfagleg oppfølging av brukarar med store og samansette behov.


20.03.2018

Legeattest og automatiske straummålarar

Helsedirektoratet skriv på sine heimesider at fastlegar ikkje skal skrive ut legeattest som seier at pasientar har helseplager som skuldast stråling frå automatiske straummålarar.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel