Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose.
Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose.

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av dette arbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


16.04.2019

Fagdag sjukeheimslegar

Fylkesmannen arrangerer Fagdag for sjukeheimslegar i Molde den 28.mai 2019.

03.04.2019

Pneumokokksykdom i Møre og Romsdal

Det har dei siste 3 månadane vore fleire tilfelle av påvist pneumokokklungebetennelse i Møre og Romsdal.

04.03.2019

Bekymret over lite fysisk aktivitet blant barn og unge

Det er bekymringsfullt at aktivitetsnivået til barn og unge ikke har økt, mener avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

01.03.2019

Vellukka tilskotsordning

Ordninga med tilskot til "Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene" er ein suksess. – Dette er veldig gledeleg og viser at tilskotsordninga treffer eit behov i kommunane, seiar avdelingsdirektør Mette Garvoll i Helsedirektoratet.

22.02.2019

Rett til gratis tannhelseteneste

Dei som har regelmessig heimesjukepleie har rett på gratis tannhelseteneste. Det gjeld også om hjelpa vert gitt i ei BPA-ordning.

13.02.2019

Vi treng fleire verjer!

Fylkesmannen treng fleire samfunnsengasjerte personar som kan stille som verje for barn og vaksne.

07.02.2019

Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunane

Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering er ett av tiltaka i Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019. Det skal stimulere til å utvikle og styrkje dei kommunale tenestene.

01.02.2019

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2019

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot er midlar som skal bidra til at kommuunane sett i verk kompetansehevande tiltak og innovasjon- og utviklingsarbeid ut i frå lokale føresetnadar og behov.

02.01.2019

Tilskudd til styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Tilskuddsordningen "styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten" er utlyst.

05.12.2018

Melde for å lære og forbedre

Regjeringen har vedtatt å utvide den eksisterende varselordningen ved alvorlige hendelser, slik at også kommuner og private som yter helse- og omsorgstjenester får plikt til å varsle Helsetilsynet. Ordningen vil etter planen tre i kraft i juli 2019.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel