Forliksråda

Forliksrådet er det lågaste leddet i rettssystemet for sivile saker. Forliksrådet er både meklingsinstans og domstol.

Fylkesmannen fører administrativt tilsyn med forliksråda. Fylkesmannen kontrollerer at kommunestyrets val av forliksmedlemmer er lovleg, og står for den formelle oppnemninga av medlemmene.

Alle kommunar har eit forliksråd. Ta kontakt med politiet dersom du ønskjer å bruke forliksrådet.

Vis meir


14.05.2018

No kan kommunane sende digital melding om val av nye forliksrådsmedlemmar og oppnemning av mellombels stadfortreder

Det er utvikla to nasjonale elektroniske skjema for forliksråda.


Kontaktpersonar