Tolkningsuttalelse


Tolkningsuttalelse fra Justis- og beredskapsdepartementet vedrørende fritak fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Publisert 05.07.2017

På bakgrunn av en forespørsel fra Fylkesmannen i Sør‐Trødelag stilte IMDi spøsmål til departementet om forstålsen av kravet til dokumentasjon for å få fritak på grunnlag av tilstrekkelige kunnskaper i norsk/samisk og om det norske samfunnet etter forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere §3.

Det var tidligere uttalt at det var et krav om at faget var bestått på grunnskole eller videregånde for å få fritak fra opplæring i henholdsvis norsk, jf. § 3 annet ledd bokstav b) og samfunnskunnskap, jf. § 3 tredje ledd bokstav b).

Departementet går i den siste tolkningsuttalelsen bort fra den tidligere tolkningen og slår fast at det er tilstrekkelig med standpunktkarakteren 1 i faget for å fylle vilkåret for fritak fra opplæringen, se vedlagt brev fra departementet.