Barnehage

Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd som gir barn gode høve for leik og meiningsfylte opplevingar og aktivitetar. Alle kommunar har ei lovfesta plikt til å tilby nok barnehageplassar. Utanom foreldrebetalinga er det kommunane som er ansvarlege for å finansiere barnehagane.

Fylkesmannen rettleiar kommunar og ikkje-kommunale barnehageeigarar etter barnehagelova og fører tilsyn med at kommunane utfører dei oppgåvene dei skal etter barnehagelova og tilhøyrande forskrifter.

Fylkesmannen behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidre til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.

Vis meir


08.08.2018

Nytt til barnehagestart 2018

På Udir sine sider kan du finne meir informasjon om kva som er nytt til barnehagestart hausten 2018.

18.07.2018

Nasjonal bemanningsnorm i barnehagen er vedteken

Stortinget har vedteke ei nasjonal bemanningsnorm for barnehagar.  Norma skal innførast 1. august 2018, men det vert lagt opp til ei overgangsordning fram til 1. august 2019.

18.07.2018

Endring i forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagen

Frå 1. august 2018 blir pedagognorma i barnehagen skjerpa. Den pedagogiske bemanninga i barnehagen er fastsett i forskrift om pedagogisk bemanning § 1.

04.07.2018

Barnehagekonferansen 2018 "du og eg"

Den årlege barnehagekonferansen i Møre og Romsdal vert arrangert på Scandic Parken i Ålesund 1. og 2. november.

10.04.2018

Kompetansemidlar til ikkje-kommunale barnehageeigarar

Det nasjonale prøveprosjektet er vidareført, og ikkje-kommunale barnehageeigarar som har barnehagar i meir enn ein kommune kan søke om midlar.  Søknadsfrist er 4. mai 2018.

06.02.2018

Vidareutdanning for barnehagelærarar 2018

Søknadsfrist er 1. mars!

29.01.2018

Regionale møte med kommunane

Dei årlege regionale møta er under gjennomføring og vi inviterer til dialog om sentrale tema.

18.01.2018

Svømming i barnehage 2018

Tilskot til svømming i barnehagar 2018 - søknadsfrist 1. april.

10.01.2018

Implementering av ny rammeplan, regionale samlingar

Det blir halde regionale samlingar om implementering av ny rammeplan 13. og 14. februar 2018.

23.11.2017

Fagdag for barnehage og skule 16. november 2017

Presentasjonane frå fagdagen (May Britt Drugli) er no lagt ut.