Barnehage og opplæring

Godt læringsmiljø er ei viktig oppgåve for Fylkesmannen.
Godt læringsmiljø er ei viktig oppgåve for Fylkesmannen.

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Fylkesmannen skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Fylkesmannen har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


09.11.2020

Støtte til digital heimeundervisning

Kommunane og fylkeskommunen kan søkje om tilskot til tiltak for å styrkje føresetnadene for å tilby god heimeundervisning om det blir naudsynt ved ei stenging.  Tilskotet kan nyttast til digitale læremiddel, infrastruktur og utstyr.

09.11.2020

Hvilke smitteverntiltak skal skoler følge?

Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå beskriver hvilke smitteverntiltak skolene skal følge. Modellen er laget for å unngå at vi igjen må stenge barnehager og skoler. 

27.10.2020

Nettseminar om samiskopplæring

Fylkesmennene i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark inviterer til nasjonalt nettseminar om samiskopplæring fredag 6. november kl. 0900-1100

13.10.2020

Tilskudd til opplæring i tegnspråk

Målet med tilskuddet er å legge til rette for at barnehager, grunnskoler og videregående skoler kan gi opplæring i tegnspråk. TIlskuddet gjelder for søsken av døve eller tegnspråklige barn, og til barn av døve eller tegnspråkllige foreldre. 

08.07.2020

Billigare SFO for familiar med lav inntekt

Frå hausten vert SFO billigare for familiar med lav inntekt.   

28.05.2020

Gjenopning av barnehagar og skular

Her finn de presentasjonane frå møta Fylkesmannen har gjennomført vedk. gjenopning av barnehagar og skular. De finn og lenke til Utdanningsdirektoratet sin side "Veiledere om smittevern i barnehager og skoler" og lenker til mellombelse lover og forskrifter (26.05.2020 - 01.11.2020).

05.05.2020

Informasjon om eksamen og vurdering våren 2020

Alle skriftlege, munnlege, munnleg-praktiske og praktiske eksamenar på 10. trinn og i vidaregåande skule er avlyst våren 2020. Privatisteksamen i vidaregåande skule og for vaksne i grunnskulen skal gjennomførast. Vitnemålsskriva er oppdatert.

27.04.2020

Standpunktvurdering

Krava til å sette standpunktkarakter før skriftleg eksamen (lokal eksamen) og før fellessensur (sentral eksamen) faller bort nå når alle eksamenar på 10. trinn og i vidaregåande er avlyst. Det betyr at skolane kan sette standpunktkarakter helt mot slutten av skoleåret.

27.03.2020

Deltagelse introduksjonsordningen - Koronasituasjonen

Koronasiutasjonen og deltagelse introduksjonsloven

25.03.2020

Informasjonsside om Korona fra Bufdir

Informason om Koronasituasjonen fra Bufdir.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel