Barnehage og opplæring

Godt læringsmiljø er ei viktig oppgåve for Fylkesmannen.
Godt læringsmiljø er ei viktig oppgåve for Fylkesmannen.

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Kommunane har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller eitt år før 1. desember det året foreldra søkjer om opptak, dersom barnet er busett i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Fylkesmannen skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Fylkesmannen har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


18.07.2018

Nasjonal bemanningsnorm i barnehagen er vedteken

Stortinget har vedteke ei nasjonal bemanningsnorm for barnehagar.  Norma skal innførast 1. august 2018, men det vert lagt opp til ei overgangsordning fram til 1. august 2019.


18.07.2018

Endring i forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagen

Frå 1. august 2018 blir pedagognorma i barnehagen skjerpa. Den pedagogiske bemanninga i barnehagen er fastsett i forskrift om pedagogisk bemanning § 1.


16.07.2018

Avsluttande karakterar i grunnskulen i Møre og Romsdal 2018

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ansvar for sensur ved sentralt gitt eksamen i grunnskulen. Vi har også klagehandsaming på standpunktkarakterar. Førebels karakterstatistikk for eksamen og resultat av klage på standpunktkarakterar 2018 er no klar.


16.07.2018

Erfaringar frå eksamen i grunnskulen 2018 - Oppmannsrapportar

Oppmannsrapportane i faga engelsk, matematikk og norsk etter gjennomføringa av skriftleg eksamen i grunnskulen våren 2018 er no publiserte. Rapportane gjeld for eksamensregion Møre og Romsdal/ Sogn og Fjordane.


04.07.2018

Barnehagekonferansen 2018

Den årlege barnehagekonferansen i Møre og Romsdal vert arrangert på Scandic Parken i Ålesund 1. og 2. november.


11.06.2018

Ny rutine for sending av svar på klager på standpunktkarakter

Fylkesmannen har gått over til digital sending. Det digitale system opnar ikkje for direkte sending til skulane og vår kontakt må dermed rettast til kommunen. Den nye rutinen gjeld når Fylkesmannen svarar på klager på standpunktkarakter.


04.06.2018

Etterutdanningskurs for lærarar og leiarar i vaksenopplæringa

Fylkesmannen i Møre og Romsdal og leiarnettverket for vaksenopplæringa i Møre og Romsdal arrangerer etterutdanningskurs for lærarar og leiarar i vaksenopplæringa i Møre og Romsdal på Scandic Parken i Ålesund 23. - 24. oktober. Påmeldingsfrist 15. juni.


31.05.2018

Har DU ein kandidat til Dronning Sonjas skolepris i 2018?

Fylkesmannen skal nominere og ber om forslag til skolar som tek likeverd og inkludering på alvor i Møre og Romsdal. Skolen treng ikkje vere «perfekt» for å bli nominert.


17.04.2018

Skoleleiarkonferansen TRYGG SKOLE samlar meir enn 200 skoleleiarar i Ålesund

Konferansen er eit samarbeidsprosjekt mellom Høgskulen i Volda, Fylkeskommunen, Skolelederforbundet, Utdanningsforbundet, Kommunenes Sentralforbund og Fylkesmannen.


10.04.2018

Kompetansemidlar til ikkje-kommunale barnehageeigarar

Det nasjonale prøveprosjektet er vidareført, og ikkje-kommunale barnehageeigarar som har barnehagar i meir enn ein kommune kan søke om midlar.  Søknadsfrist er 4. mai 2018.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel