Barn og foreldre

Barn og ungdom skal sikrast gode og trygge oppvekst- og levekår. Vi har fleire lover som sikrar det offentlege innverknad til beste for barna. I det daglege er det kommunen som skal sørgje for dette, men også fleire statlege styresmakter har oppgåver knytte til forholdet mellom barn og foreldre. 


09.07.2018

Fagleg rettleiar for tilbodet i krisesenter

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lanserte ny fagleg rettleiar for tilbodet i krisesenter 11. juni 2018.


01.06.2018

Barnekonvensjonen i praksis 2018

Sjumilsstegets nasjonale konferanse 11. og 12. oktober handler blant annet om: Tilbakemeldingene fra FNs barnekomité til staten Norge og arbeid med barnekonvensjonen i nye, større fylker.


01.03.2018

Tilsyn i barneverninstitusjonar

Fylkesmannen sin årsrapport om tilsyn på barneverninstitusjonar


27.02.2018

Vidareutdanningar i barnevernet

Frå hausten 2018 kan du velje mellom fem ulike vidareutdanningar innan barnevern som du kan søkje om tilskudd til


17.01.2018

Lovendring som styrkar barn sine rettar som pasientar

Frå 01.01.2018 ble barn si rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukarrettslova styrka, og helsepersonell får plikt til å ta hand om barn som pårørande til søsken.


21.11.2017

Bruk av private aktørar i barnevernet

Barne- og likestillingsdepartementet har nå avklara korleis kommunane kan nytte private aktørar på barnevernfeltet på ein lovleg måte.


20.03.2017

Tilsyn med meldingar til barnevernet i Møre og Romsdal

I 2015 og 2016 har Fylkesmannen i Møre og Romsdal ført tilsyn både med korleis barneverntenestene arbeider med meldingane til barnevernet og korleis meldarane får tilbakemelding. Dette har vore ein del av eit landsomfattande tilsyn.


03.01.2017

Barn som pårørende

Helsetenestene og alt helsepersonell har plikt til å ta vare på barn som pårørande. Kva tyder denne plikta i praksis?  


03.11.2016

Barnekonvensjonen i praksis

1. og 2. november samla Nasjonal gruppe for Barnekonvensjonen 50 deltakarar frå snart alle fylkesmannsembeta og fleire direktorat på Voksenåsen i Oslo. Korleis barnekonvensjonen vert brukt i det daglege arbeidet hos Fylkesmannen, i direktorat, i kommune og i frivillig organisasjonar var tema for dagane.


13.09.2016

Eit byks i riktig retning

Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune har ferdigstilt samlerapporten frå kommunekartlegginga om barn og unge sine oppvekstvilkår i Møre og Romsdal. Rapporten har vi valt å kalle BarneByks.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel