Nytt rundskriv om tvang og makt

Helsedirektoratet har publisert eit revidert rundskriv til kapittel 9 i Helse- og omsorgstenestelova.

Dette presiserer reglar i høve til rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt ovanfor personar med psykisk utviklingshemming med behov for slike tenester.

Rundskrivet skal gje rettleiing til saksbehandlarar i kommunar og hos fylkesmenn, og til tenesteytarar som jobbar med personar med psykisk utviklingshemming.

Les det nye rundskrivet IS-10/2015 (som erstattar rundskriv IS-10/2004) som ligg i margen til høgre.