Møte i tenketanken for kommunereformen

Den kommende kommunereformen fører til stor aktivitet i kommunene i Møre og Romsdal. Det viste onsdagens møte i tenketanken for reformen.

Møte i tenketanken for kommunereformen.

Tenketanken er et forum opprettet etter initiativ fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og samler en rekke av de sentrale aktørene i kommunereformarbeidet i fylket. Onsdag 5.11 hadde tenketanken sitt fjerde møte.

-Regionrådene orienterte om utviklingen siden august, og vi kan konstatere at det er stor aktivitet og har skjedd mye i kommunene på kort tid, sier assisterende fylkesmann Rigmor Brøste, som leder tenketanken.

Målområder
Siden august har både Sunnmøre og Nordmøre hatt felles møter for alle formannskapene i regionen. Romsdal har holdt på med en prosess i lengre tid, og har leid inn Telemarksforskning til å utrede ulike alternativ. Utredningen skal fokusere på de 4 målområdene for reformen – hvordan få til:

  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Gode og likeverdig tjenester
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrket lokaldemokrati

-I løpet av høsten kommer samtlige kommuner til å gjøre vedtak om hvordan man skal jobbe med kommunereformprosess i egen kommune, sier Brøste.

Vil være visjonære
Solveig Buvik, representanten fra Ungdomspanelet, synes det er interessant å være med i tenketanken, men oppfordrer voksne til å gi ungdommene mer konkrete oppgaver å jobbe med i tilknytning til kommunereformen.
-La oss få være visjonær, men også konkret på hva som kan være mulig. Kanskje vil dere bli positivt overrasket?, sa Solveig under møtet onsdag, og fikk god respons.
- Et viktig innspill som vi må ta med oss i det videre arbeidet, mener Brøste.

Uheldig
Skatteinnkreving var et annet tema som ble diskutert i tenketanken. Leder for rådmannsutvalget, Rune Sjurgaard, pekte på at det er svært uheldig at regjeringen nå kjører gjennom en endring av skatteoppkreverfunksjonen i kommunene.
-Dette burde vært stoppet nå, og tatt med samtidig med alle andre oppgaver som kommunene har når vedtak om sammenslåing skal gjøres i Stortinget våren 2017, mener Sjurgaard.
I møtet tok Sunnmøre regionråd opp viktigheten av innovasjon inn i de nye kommunene. Regionrådet legger derfor opp til å tilby kommunene en studie i Innovasjon sammen med Høgskolen på Lillehammer. Fylkeskommunen er også med og støtter prosjektet.

Vestfold langt fremme
På møtet var også en gjesteforeleser fra Fylkesmannen i Vestfold; Petter Lodden
Vestfold fylke er antakelig det fylket i landet som kommer til å få med flest kommuner i «LØP1» som Stortinget har gitt mulighet til. Det vil i praksis si at kommunene gjør vedtak om sammenslåing allerede i 2015, og kan iverksette de nye kommunene fra 1.1.2018.
- I Møre og Romsdal er det foreløpig ingen kandidater som ser ut til å bli med på denne første runden med kommunesammenslåinger, sier Brøste.

Mange innspill
Fylkesmannen fikk mange innspill på hva fylkesmannen som prosessveiledere for kommunene bør vektlegge i 2015. Mye dreide seg om de mange praktiske spørsmål som dukker opp i forbindelse med kommunesammenslåinger:

  • Hva med kommuner som har mye penger på bok?
  • Hva med eiendomsskatt når flere kommuner slår seg sammen, og bare en har eiendomsskatt?
  • Hva med kommuner på ROBEK - lista?
  • Kraftinntekter?
  • Lokaldemokrati?
  • Virksomhetsoverdragelse? De ansattes rettigheter?

Rigmor Brøste viser til at Fylkesmannen vil sammen med KS arrangere flere «temamøter» utover våren 2015.
- I tillegg har vi nettsiden www.kommunereform.no. Her legger Kommunal- og Moderniseringsdepartementet ut spørsmål og svar på aktuelle problemstillinger som kommunene har tatt opp, sier Rigmor Brøste.

Neste møte i Tenketanken blir onsdag 10.desember. Da kommer blant annet lederen av kommunalkomiteen på Stortinget; Helge Andrè Njåstad fra Frp og skal holde et innlegg om reformarbeidet sett fra Stortinget og kommunalkomitéen. Turid Aarseth fra Høgskolen i Molde vil gi en orientering om de erfaringene man har gjort seg i Danmark etter kommunesammenslåing der for snart 10 år siden.
Fredag 12. desember arrangerer Sunnmøre regionråd ei felles samling hvor vi får høre om sluttrapport fra Ekspertutvalget og Møreforskning sin rapport om organisering av fylker/regioner. Til denne samlinga vil også regionrådene både i Romsdal og på Nordmøre bli invitert.

Deltakere på møtet i Tenketanken:
Anders Riise, ordfører i Hareid og styreleder i Sunnmøre regionråd
Jan Kåre Aurdal, daglig leder i Sunnmøre regionråd

Anne Mette Liavåg, prosjektleder for kommunereformarbeidet i Sunnmøre regionråd
Torgeir Dahl, ordfører og styreleder i Romsdal regionråd
Britt R. Rakvåg, daglig ledere i Romsdal regionråd
Ingunn Golmen, ordfører i Aure og styreleder i ORKidè
Knut Haugen, rådmann i Surnadal, og representant for ORKidè

Solveig Buvik, representant fra Ungdomspanelet i Møre og Romsdal
Ole Helge Haugen, fylkesplansjef i fylkeskommunen
Turid Aarseth, førsteamanuensis og representant fra Høgskolene i Møre og Romsdal
Alf Åge Berg, rådgiver KS
Rune Sjurgaard, leder av rådmannsutvalget i KS

Vigdis Rotlid Vestad, prosjektleder hos Fylkesmannen
Sissel Hol, seniorrådgiver hos Fylkesmannen
Martin G. Mortensen, fagkoordinator hos Fylkesmannen
Rigmor Brøste, ass. fylkesmann
Gjesteforeleser: Petter Lodden, fagdirektør hos Fylkesmannen i Vestfold