Konferanse - Handtering av nettrelaterte seksuelle overgrep

Dato:
23. januar 2020 09:00 - 16:30
Stad:
Scandic Parken, Ålesund
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med fleire
Målgruppe:
Leiarar og tenesteytarar i kommunen, tilsette i skulen og dag/aktivitetstilbod. Fastlegar, helsesjukepleiarar, studentar, 2. linjetenester, brukarorganisasjonar og andre interesserte.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterte i samarbeid med Politiet, Statens barnehus og Helse Møre og Romsdal HF v/seksjon for spesialisert habilitering til konferanse om handtering av nettrelaterte seksuelle overgrep

Tid: 23. januar 2020

Stad: Scandic Parken, Ålesund

Menneske med utviklingshemming utgjer ei særlig risikogruppe knytt til seksuelle overgrep. Trass dette er det få overgrepssaker som blir melde til politiet. Vi som arrangerer konferansen har erfart at dette er saker som er utfordrande å identifisere, stå i og handtere. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidd regningslinjene "handtering av seksuelle overgrep mot vaksne med utviklingshemming". Desse regningslinjene rettar seg primært til deg som arbeider med vaksne personar med utviklingshemming. Retningslinjene er også aktuelle for fagpersonar og studentar på helse- og sosialfaglige linjer.

https://www.bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/Retningslinjer_seksuelle_overgrep_

utviklingshemmede/ 

Presentasjon frå konferansen finnst no i høgremargen.

 

Dato:
23. januar 2020 09:00 - 16:30
Stad:
Scandic Parken, Ålesund
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med fleire
Målgruppe:
Leiarar og tenesteytarar i kommunen, tilsette i skulen og dag/aktivitetstilbod. Fastlegar, helsesjukepleiarar, studentar, 2. linjetenester, brukarorganisasjonar og andre interesserte.