Søknad om mudring ved Leira i Aure kommune


Høyringsfrist 16. august 2019 23:59

Asbjørn Leren søkjer om løyve til å mudre ved ei kai ved eigedomen 216/94.

Det skal mudrast om lag 2 000 m3 massar på sjøbotnen over eit areal på om lag 2 000 m2. Tiltaket er planlagt utført vinteren 2019-2020.

Søknadsdokumenta kan lastast ned via lenkja til høgre på denne sida.

Vi ber om at eventuelle merknadar til søknaden sendast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til fmmrpost@fylkesmannen.no, innan 16. august 2019.

Kontaktpersonar

Dokument