Verjemål

Ei verje sikrar interessene til ein person som anten er mindreårig, eller som har fått oppnemnt verje, og handlar på vedkommande sine vegner. Ein person som treng hjelp til å sikre sine eigne interesser, kan få verje både på det økonomiske og det personlege området.

Det å få verje vil seie at du får hjelp til gjeremål du ikkje greier sjølv, slik at du kan fungere på lik linje med andre i samfunnet. Eit verjemål skal vere tilpassa behova du har, og det skal ikkje vere meir omfattande enn det som er nødvendig. Verja skal ta omsyn til kva du ønskjer.

Fylkesmannen vart lokal verjemålsmynde frå 1. juli 2013, og er førsteinstans på verjemålsområdet. På landsbasis forvaltar fylkesmannen no rundt 72 000 verjemål og finansielle midlar til ein verdi av over 19 milliardar kroner. 

Klagerett

Du kan klage på eit vedtak om oppretting av verjemål. Dei som har rett til å klage er vedkommande som er sett under verjemål, verja, den som har sett fram kravet om verjemål eller personens ektefelle/sambuar, næraste livsarving og søsken. For andre vedtak enn oppretting av verjemål er det vanlig klagerett etter reglane i forvaltningslova. Klagefristen er tre veker frå du mottok vedtaket. Du skal sende klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan omgjere vedtaket, eller sende klagen vidare til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmynde og klageinstans for vedtak gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


13.11.2018

Tidsfristar før samanslåinga med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

I samband med samanslåinga med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vert sakshandsamingssystemet verjemålseininga nyttar (VERA) ute av drift frå cirka 21. desember til 4. januar.


05.11.2018

Open dag om framtidsfullmakter

Den 6. desember (frå klokka 09:00 til 15:45) inviterer vi til open dag om framtidsfullmakter på Statens hus i Bergen.


13.07.2018

Betydning av samtykkjekompetanse: Praksisendring i verjemålssaker

Etter ei praksisendring i verjemålssaker vil den verjetrengjande sin vilje få avgjerande betydning for om det kan opprettast ordinært verjemål, også dersom vedkommande manglar samtykkjekompetanse.


30.04.2018

Verjerekneskap 2017 må sendast innan 30. april 2018

Fristen for å sende inn verjerekneskap for 2017 er 30. april 2018. Fylkesmannen har 29.01.2018 sendt ut brev til alle verjer som står oppført med rekneskapsplikt i vårt register.


25.04.2018

Alternativ innsending av verjerekneskap

Fylkesmannen i Hordaland har motteke melding om at nokon verjer har opplevd problem med innsending av verjerekneskap gjennom Altinn.


23.04.2018

Informasjon om tilgang til skattemelding og frådrag for verjegodtgjering

Her finn du nyttig informasjon om korleis du skal få tak i skattemeldinga for den du er verje for. Du kan òg lese om korleis du fører frådrag for verjegodtgjering i skattemeldinga.


19.04.2018

Spørjeundersøking for verjer

No kan du gje tilbakemelding om korleis det er å vere verje og kor nøgd du mellom anna er med kommunikasjonen med Fylkesmannen.


16.02.2018

Informasjon om alternativ til verjemål

Verjemål skal berre opprettast dersom det er behov for det, og om det finst mindre inngripande hjelpetiltak enn verjemål, skal dette veljast. Det finst ei rekkje tiltak utanom verjemålsordninga. Fylkesmannen har laga eit informasjonsskriv over nokon av dei.


13.02.2018

Fråtaking av rettsleg handleevne

Etter verjemålslova av 2010 kan det opprettast to ulike typar verjemål: Ordinære verjemål eller verjemål som omfattar fråtaking av personen si rettslege handleevne.


08.02.2018

Har fastlegar ei sjølvstendig meldeplikt etter verjemålslova?

Fastlegar har ikkje plikt til å melde frå om ein person har behov for verje. Fastlegar kan likevel søke om verjemål for pasientar.


Fleire nyhende


Kontaktinformasjon

Finn du ikkje informasjonen du treng på nettsida? Sjå først på sida "ofte stilte spørsmål".

Kontakt oss:

Det er mykje pågang på telefonlinjene våre, og vi anbefalar at du sender førespurnadar via skjemaet "melding til verjemålsavdelinga". Dette er ein trygg kommunikasjonskanal der du kan sende spørsmål, søknadar eller anna.

Melding til verjemålsavdelinga

For generelle førespurnadar kan du bruke e-postadressa vår. Vi anbefalar at du ikkje sender sensitiv informasjon via e-post.

fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Telefon

Direkte til verjemålsseksjonen:
55 57 23 00.

Telefontid:

måndag: kl 12.00-14.00
tysdag: kl 12.00-14.00
onsdag: Ingen telefonar
torsdag: kl 12.00-14.00
fredag: kl 12.00-14.00