Rapport frå tilsyn med Samnanger kommune - rettstryggleik ved bruk av tvang og makt overfor personar med utviklingshemming 2017

Tema for tilsynet var om kommunen sikrar at tenester til personar med utviklingshemming blir gitt med minst mogeleg bruk av tvang og makt.

Ved tilsynet blei det ikkje avdekt brot på krav i lov og forskrift. Tilsynet er avslutta.

Vi undersøkte kva tiltak kommunen har for å avdekkje, rette opp og førebyggje brot på lovgjevinga innan tema for tilsynet, om tiltaka blir følgde i praksis og om nødvendig korrigerte.

Dato:
27. november 08:00 - 29. november 15:00
Stad:
Samnanger kommune
Ansvarleg:
Helse- og sosialavdelinga

Kontaktpersonar