Samfunnstryggleik og beredskap

Alle har eit ansvar for å førebyggje uønskte hendingar og kriser, og å handtere dei viss dei likevel skjer. Vi må ta førebyggjande omsyn i alt frå arealplanlegging i kommunane til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplassen.

Fylkesmannen er eit bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter, og har ei sjølvstendig rolle som pådrivar og rettleiar for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap.

I ein krisesituasjon er politiet, den ansvarlege fagetaten eller kommunen den viktigaste informasjonskjelda til innbyggjarane. Fylkesmannen kan i ein del tilfelle ta eit samordningsansvar for krisehandteringa på regionalt nivå, for å sikre gode og samordna løysingar mellom aktørane. Fylkesberedskapsrådet er eit viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. Rådet er samansett av sentrale offentlege beredskapsaktørar og frivillige og private organisasjonar. 

Vis meir


08.10.2018

Korleis kan kommunen redusere utslepp av klimagassar?

På samlinga i Haugesund 5. og 6. desember vert det presentert aktuelle tiltak og korleis kommunane kan arbeide for å redusere utsleppa. Kommunar i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane er inviterte.  Meld deg på så snart som mogleg! Frist er sett til 30. oktober. 


08.10.2018

Kurs i DSB-CIM

Fylkesmannen arrangerer grunnkurs og administratorkurs i DSB-CIM for kommunane i Hordaland 26. og 27. november 2018, på Park Hotel Vossevangen.


05.10.2018

Nye statlege planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing

Regjeringa har vedteke nye statlege planretningslinjar for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing frå 28. september 2018.


03.10.2018

Tilsyn med samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Ulvik herad

Fylkesmannen i Hordaland avdekte tre avvik og har ein merknad etter tilsyn med samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Ulvik herad 4. september 2018.


26.09.2018

Tilsyn med samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Odda kommune

Fylkesmannen i Hordaland avdekte fire avvik og har ein merknad etter tilsyn med samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Odda kommune


17.09.2018

Tilsyn med samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Eidfjord kommune

Fylkesmannen i Hordaland avdekte to avvik og har ein merknad etter tilsyn med samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Eidfjord kommune 19. juni 2018.


12.09.2018

Revidert kapittel i FylkesROS - fiskesjukdomar og oppdrett

FylkesROS er oppdatert med revidert ROS-analyse for hendingar knytte til fiskesjukdomar og oppdrett


03.09.2018

Informasjon om naturskadeordninga

Den offentlege naturskadeordninga kan gi erstatning til reparasjon av skadar som direkte skuldast naturulukker som flaum, storm, stormflo og skred, men som ikkje blir dekka av privat forsikring.


06.07.2018

Øving av Totalforsvaret i Noreg

Øvinga Trident Juncture blir den største fullskalaøvinga i Noreg på fleire tiår, med om lag 40 000 soldatar frå ei rekkje NATO-land venta til landet.


05.07.2018

Øving Lyneld 2018

Fylkesmannen si varslings- og diskusjonsøving for kommunane i Hordaland i 2018 er gjennomført.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel