Arealforvaltning

Det er i utgangspunktet kommunen sjølv som avgjer korleis areala skal brukast, så lenge arealbruken er innanfor rammene av nasjonal politikk. Fylkesmannen er fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik, og skal syte for at nasjonale interesser blir sikra. I tillegg skal vi sjå til at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følgjast

Stortinget og regjeringa gir retningslinjer og rammer som kommunane skal leggje til grunn i arealforvaltninga. Fylkesmannen skal sørgje for at kommunane sikrar nasjonale interesser innanfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnstryggleik. Vi skal også sjå til at planlegginga er i tråd med interessene til barn og unge. Dersom den kommunale arealforvaltninga er i strid med nasjonale interesser, skal Fylkesmannen gripe inn.

Fylkesmannen kan gripe inn ved å varsle eller fremme motsegn til arealplanar eller klage på vedtak i byggjesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen vel ikkje å ta omsyn til motsegna, går saka til mekling mellom partane. Om meklinga ikkje fører fram, kan kommunen be om at saka blir send til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endeleg avgjerd.

Fylkesmannen er klageinstans

Dei som blir påverka av kommunale vedtak i reguleringsplanar og byggjesaker, og av vedtak etter jordlova, konsesjonslova og odelslova, kan klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen behandlar også klagesaker etter matrikkellova, eigarseksjonslova, veglova, tomtefestelova og lov om kommunal forkjøpsrett. Fylkesmannen er i tillegg klageinstans i saker der det offentlege overtek privat eigedom etter plan- og bygningslova (ekspropriasjon). Denne typen klager blir først behandla av kommunen. Dersom kommunen ikkje gir klagaren medhald, sender kommunen klagen til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. 

Vis meir


05.11.2018

Ny reguleringsplanrettleiar

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har publisert ein ny rettleiar for reguleringsplan, som erstattar tidlegare utgåve frå 2011.


07.09.2018

Når planframlegg råkar prioritert art etter naturmangfaldlova

Naturmangfaldlova § 23 gjev heimel til å fastsette forskrifter som gir nokre særleg sårbare artar status som prioritert art. Dvergålegras er prioritert art etter naturmangfaldlova. Til saman er det i dag berre tretten artar som har fått slik status og desse har eit sterkt skydd som òg må følgjast opp i planlegginga.


24.01.2018

Fylkesmannen opphevar vedtak om kjøpesenter

Fylkesmannen i Hordaland har funne det naudsynt å oppheve Bergen kommune sitt vedtak om bygging av kjøpesenter. Vi viser til vedtaket vårt som du finn i høgre marg.


03.07.2017

Vegetasjonen langs vassdrag skal takast vare på

Den vanlege vegetasjonen inntil vassdrag og vatn har eit særskilt vern etter vassressurslova. Du kan ikkje ta bort denne vegetasjonen utan å søke Fylkesmannen. Fylkesmannen i Hordaland har oppheva vedtak i Kvinnherad kommune der kommunen ikkje tok omsyn til vegetasjonen langs vassdrag.


11.05.2017

Byggeforbodet i 100-metersbeltet gjeld også for eldre reguleringsplanar

Kva gjer kommunane der ein har gitt løyve til tiltak i 100-metersbeltet etter eldre reguleringsplan som ikkje har byggegrense til sjø?


24.03.2017

Fylkesmannen i Hordaland gir uttale til revisjon av kart- og planforskrifta

Fylkesmannen i Hordaland foreslår ein meir omfattande revisjon av arealformåla i kart- og planforskrifta. Fylkesmannen meiner at det er trong for revisjon av arealføremål både for regionale planar og arealformåla i kommuneplan- og reguleringsplankarta. Det er meir enn det som ligg i høyringsutkastet frå departementet.


21.03.2017

Ny versjon av reguleringsplanrettleiaren

Ny versjon av reguleringsplanrettleiaren er gjort tilgjengeleg på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine sider.


21.03.2017

Godt arbeid med kommunal planstrategi i Vaksdal

Det arbeidast godt på plansida i Vaksdal kommune. For å vere ein kommune med relativt avgrensa ressursar på plansida, samanlikna med dei største kommunane i fylket, er Fylkesmannen imponert over produksjonen og kvaliteten på det overordna planarbeidet som gjerast.


22.03.2017

Byggeforbodet i strandsona gjeld for alle arealplanar, også eldre reguleringsplanar

Stortinget har avklart at byggeforbodet i strandsona etter § 1-8 i plan- og bygningslova av 2008 gjeld for alle arealplanar, også for eldre reguleringsplanar etter tidlegare lov der det ikkje er sett særskild byggegrense.


25.01.2017

Fylkesmannen meiner planane for ferjefri E39 må arbeidast vidare med

Fylkesmannen i Hordaland meiner at kommunedelplanen for ferjefri E39 mellom Stord og Os ikkje tar nok omsyn til naturområder av nasjonal og internasjonal verdi. Det må gjerast omfattande endringar i planen.


Fleire nyhende


Kontaktpersonar

Vegetasjonen langs vassdrag skal takast vare på

Den vanlege vegetasjonen inntil vassdrag og vatn har eit særskilt vern etter vassressurslova. Klikk her for å lese meir.