Klima

Global oppvarming krev klimatilpassingar. For Noregs del betyr klimaendringane i hovudsak høgare gjennomsnittstemperaturar, meir nedbør og meir ekstremver. Klimautfordringane kan få store konsekvensar for miljø og samfunn. 

Fylkesmannen skal arbeide for å redusere utslepp av klimagassar og for å avgrense framtidige skadar. Ein viktig del av planleggingsarbeidet er gode transportløysingar, robuste vegar og jernbaner, sikker energiforsyning og bustader og andre bygningar som ikkje ligg utsett til for jordras eller andre naturkatastrofar. Fylkesmannen skal òg medverke til at samfunnet er førebudd på å takle flaum, ras, straumbrot og andre alvorlege hendingar.

Lokal planlegging for klimaendringar

Fylkesmannen fungerer som bindeledd mellom den nasjonale klimapolitikken og gjennomføringa ute i lokalsamfunna. Det er kommunane som har hovudansvaret for å byggje gode samfunn for innbyggjarane sine, og klimaperspektivet er ein viktig del av denne planlegginga.

  • Fylkesmannen skal sikre at kommunane tek tilstrekkeleg omsyn til klimaendringane når dei gjer vedtak. Fylkesmannen er sektorstyresmakt for blant anna miljø og landbruk og har mynde til å føre tilsyn med kommunane, overprøve enkeltvedtak som ikkje tek tilstrekkeleg omsyn til klimaendringar, og fremme motsegner etter plan- og bygningslova.
  • Fylkesmannen fører tilsyn med beredskapsarbeidet i kommunane.
  • Fylkesmannen rettleier kommunane i klimaarbeidet. Fylkesmannen skal klargjere kva krav og forventningar staten har til kommunane, og samtidig formidle synspunkt frå kommunane til sentrale styresmakter.

Vis meir


20.11.2018

Nytt kartverktøy viser framtidig havnivå og stormflodpåverknad for kystsona

Kartverket har lansert «Se havnivå i kart», eit nytt digitalt verktøy som synleggjer konsekvensar av havnivåstigning og stormflod i kystområda for heile Noreg.


02.10.2018

Klimasamling for kommunane på Vestlandet

Kommunane i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane er inviterte til samling i Haugesund 5. og 6. desember. Tema for samlinga er korleis kommunane kan arbeide for å redusere klimagassutslepp. Frist for påmelding er 20. oktober


09.08.2018

Klimasats 2018

Fleire kommunar i Hordaland har også i 2018 motteke statlege Klimasats-midlar frå Miljødirektoratet. Midlane skal gå til tiltak som bidrar til reduksjon i klimagassutslepp og omstilling til lågutslepp-samfunnet.


24.06.2018

Kommunepolitikarar viktige for klima

Det skriv Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, på sin blogg. Ho peikar på at kommunar som startar omstilling til lågutsleppssamfunnet i dag, vert mest attraktive i framtida. Om kommunepolitikarane vil.


05.04.2017

Korleis bli ein betre miljøkommune?

Fylkesmannen i Hordaland og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane inviterer alle som arbeider med miljø og klima i kommunane til seminar i Bergen 30. mai 2017. Her får du høyre om forureiningsregelverket og organisering av arbeidet med miljø og klima. Gode inneleiarar vil snakke om miljøgifter, overvatn, marin forsøpling og nyttig bruk av avfall.


18.11.2016

Kommunar kan søkje tilskot til klimatilpassing 2017

Kommunar og fylkeskommunen kan søkje midlar til tiltak knytt til klima og klimatilpassing i 2017. Det er to ulike søknadsordningar med søknadsfrist 15. januar og 15. februar.


08.11.2016

Klimasats i Hordaland

Miljødirektoratet har gitt stønad til prosjekt i Hordaland som vil redusere utslepp av klimagassar. 


26.04.2016

Ny støtteordning for klimatiltak i kommunane

Fylkesmannen oppmodar kommunane, fylkeskommunen og kommunale føretak om å søke tilskot til lokale klimatiltak gjennom støtteordninga Klimasats. Det er sett av 100 millionar kroner til ordninga i 2016. Fristen er 23. juni.


06.06.2014

Fylkesmannen er klimapartnar

4. juni var offisiell lansering av Klimapartnarar i Hordaland. Fylkesmannen er med i nettverket der 14 private og offentlege verksemder deltek. Målet er å redusere klimagassutsleppa og fremje grøn verdiskaping.