Miljø og klima

Eit overordna mål for alt miljøarbeid er berekraftig utvikling. Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


17.08.2018

Lite farleg avfall på avvegar hos avfallsselskapa, men dokumentasjonen må bli betre

Fylkesmannen kontrollerte i vår anlegg som tek imot og mellomlagrar farleg avfall for å sjå om dei følgjer miljøregelverket. Kontrollane viste at farleg avfall ikkje er på avvegar og at det ikkje er stor fare for forureining, men mange mottak manglar dokumentasjon knytt til det farlege avfallet.


09.08.2018

Klimasats 2018

Fleire kommunar i Hordaland har også i 2018 motteke statlege Klimasats-midlar frå Miljødirektoratet. Midlane skal gå til tiltak som bidrar til reduksjon i klimagassutslepp og omstilling til lågutslepp-samfunnet.


07.08.2018

No er det enklare å søke om løyve til avfallsanlegg

Vi har laga nytt søknadsskjema for avfallsanlegg, så no er det enklare å søke om nytt eller endra løyve. Alle søknadar om drift av slike anlegg må bruke skjemaet. Les heile saka for meir informasjon.


01.08.2018

Endra søknad om etablering av avfallsanlegg ved Flesland

Metallco Bergen AS søkjer om løyve etter forureiningslova til å etablere avfallsanlegg på Fleslandveien 67 i Bergen kommune. Frist for å gi uttale er 15. september 2018.


23.07.2018

Omlasting av avfall på Ågotnes

CCB på Ågotnes skal ta mot restavfallsballar for omlasting og transport til Rådalen. Frist for å sende inn uttale er 20. august 2018


10.07.2018

Søknad om utsleppsløyve for Vaksdal vassverk

Vaksdal vassverk skal installere marmorfilter i anlegg for produksjon av drikkevatn. COWI AS søkjer om utslepp av skyljevatn frå spyling av to marmorfilter på vegne av Vaksdal kommune. Frist for å sende inn merknad til saka er 20. august 2018. 


06.07.2018

Enkel handlingsplan mot framande, skadelege artar i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland har utarbeidd ein enkel handlingsplan mot framande, skadelege artar


05.07.2018

Ta vare på kystregnskogen!

Hordaland, og særleg Sunnhordland, har vist seg å vere ein «hot-spot» for regnskog i Noreg. Dette har kome fram gjennom eit omfattande kartleggingsarbeid i perioden 2012-2017 i regi av Miljødirektoratet. Ein rapport som oppsumerar resultata frå denne kartlegginga vart publisert tidlegare i år. Aktuelle skogeigarar er orienterte om resultata frå kartlegginga.


18.06.2018

Søknad om etablering av avfallsanlegg ved Flesland

Metallco Bergen AS søkjer om løyve etter forureiningslova til å etablere avfallsanlegg i Fleslandveien 67 i Bergen kommune. Frist for uttale er 15. august 2017.


08.06.2018

Hjelp oss å ta vare på Åkerriksa

Tenk på åkerriksa i slåtten. Åkerriksa er kritisk trua i Noreg, og vi prøver å ta vare på dei som enno finst her. Derfor vil vi gjerne ha beskjed om du observerer ho.


01.06.2018

Kartlegging av naturtypar i Hordaland i 2018

Sommaren og hausten 2018 blir det på oppdrag frå Miljødirektoratet gjennomført kartlegging av naturtypar i delar av Fjell og Øygarden kommunar og Kvam herad.


29.05.2018

Sjekker om pukkverk forureinar

Fylkesmannen kontrollerer i mai og juni om pukkverk følgjer miljøregelverket. Kontrollane er del av ein landsomfattande aksjon.


16.05.2018

Korleis kan verksemder hindre plastforsøpling?

Miljødirektoratet har laga eit faktaark om kva verksemder kan gjere for å redusere marin forsøpling og mikroplast. På Fylkesmannens tilsyn med forureining er plastforsøpling no fast tema.


16.05.2018

Godt grunnlag for vidare arbeid med flaumsikring i Opo

Fylkesmannen uttaler at forprosjekt om flaumluke i Sandvinvatnet gir grunnlag for vidare planlegging av sikringstiltak i Opo. Lukealternativet er mindre konfliktfylt for vassdragsnaturen enn bygging av kraftverk.


30.04.2018

6.8 millionar kroner til å rydde marint avfall i Hordaland

Heile 5 millionar av dette er tildelt  Bergen og Omland Friluftsråd. Det er Miljødirektoratet som står for tildelinga etter tilråding frå Fylkesmannen. Midlane vil bidra til reinare kyst, og god tilrettelegging for innsats på strandryddedagen 5. mai.


20.04.2018

Søknad om endring av utsleppsløyve for E39 Svegatjørn - Rådal

Statens vegvesen søkjer om endring av nokre vilkår utsleppsløyvet for anleggsvatn og tunnelvaskevatn frå E39 Svegatjørn – Rådal. Frist for å gje uttale er 22 mai 2018.


17.04.2018

Forvaltingsplan for Kalandsvika naturreservat

Fylkesmannen i Hordaland har godkjent forvaltingsplanen for Kalandsvika naturreservat. Naturreservatet ligg nordaust for Kalandsvatnet i Bergen kommune.


12.04.2018

Oppstart av frivillig skogvern i Lio i Os

Etter ønskje frå grunneigar og Vestskog SA, melder vi start av arbeid med frivillig skogvern i Lio i Os kommune. Frist for innspel er 4. mai 2018.


06.04.2018

Opning av fugleobservasjonstårn på Herdla

Den 19. april blir det nye fugleobservasjonstårnet på Herdla offisielt opna. Det blir eit enkelt program med foredrag på Herdla museum etterfulgt av kaffiservering ved tårnet.


22.03.2018

Fiskesesongen laks og sjøaure 2017

Total 12 244 kg laks og sjøaure vart fiska i fylket i 2017. I år som i fjor var det Etnevassdraget som toppa statistikken for laksefiske, medan det var i Eidfjordvassdraget det vart fiska mest sjøaure.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel