Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det sett ekstra krav til miljøomsyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjere norsk landbruk meir miljøvennleg og berekraftig, fordi erfaringar frå økologiske driftsformer blir overførte til det det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke dei lokale og fornybare ressursane på kvart gardsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfaldet og kulturlandskapet. Det blir til dømes ikkje nytta kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrensar kor mange dyr som kan haldast på eit bestemt areal. Økologisk landbruk bidreg dessutan til auka matmangfald og at forbrukarane får tilgang til produkta dei ønskjer. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Fylkesmannens oppgåver

Fylkesmennene har ansvar for å støtte utviklinga av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskot til utgreiings- og tilretteleggingstiltak. Dette er midlar som kan løyvast til organisasjonar, institusjonar, kommunar og ulike former for samarbeidsorgan.

Fylkesmannen skal medverke til auka økologisk matproduksjon, og seks føregangsfylke har fått eit særskilt ansvar for å medverke til økologisk produksjon og omsetning av norske økologiske produkt.

Dei seks føregangsfylka har følgjande satsingsområde:

  • Økologisk korn - Oppland
  • Levande matjord - Buskerud
  • Økologisk mjølk - Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
  • Økologiske grønnsaker og poteter - Vestfold
  • Økologisk frukt og bær - Hordaland og Sogn og Fjordane
  • Økologisk mat i storhushaldningar – Oslo og Akershus og Østfold

Vis meir


15.09.2015

Velkommen til opninga av ØKOVEKA 2015 i Bergen!

ØKOVEKA er en feiring av norsk økologisk mat som formidlar både råvarer, kunnskap og inspiras­jon.


03.03.2015

Tilskot til økologisk

Den nasjonale handlingsplanen for landbruk har mål om 15% økologisk matproduksjon og forbruk i 2020. For at vi i Hordaland kan nå dette målet, støtter Fylkesmannen utviklingstiltak innanfor primærproduksjon, foredling, informasjonsarbeid, kompetanse og marknadsfremjande tiltak. 


05.12.2014

Bama Torgfrisk vil ha meir økologisk frukt og bær !

Etterspurnaden etter økologiske matvarer aukar raskt, og det tek Bama og Norgesgruppen på alvor. Dei vil vere med på å stette den aukande etterspurnaden, og det med lokalprodusert økologisk frukt og bær.


24.10.2014

Kurs i innkjøp av økologisk mat vert avlyst!

Kurset som opphavelig var satt opp 6. november hjå Fylkesmannen i Hordaland, Statens Hus, Kaigaten 9, Bergen, vil verta arrangert på eit seinare tidspunkt i 2015.

Dersom du vil vite meir i samband med innkjøp av økologisk mat, så kan du ta kontakt med:

Nofima og ØQ. Nofima har det praktiske ansvaret v/seniorrådgjevar Ida Synnøve Grini. Spørsmål rettast til: Ida.Synnove.grini@nofima.no, mobil: 900 98 475 eller gunhild.akervold.dalen@nofima.no, mobil: 924 27 290 


06.10.2014

Nær firedobla volum av økologiske eple i Hardanger

Det varme veret gjorte at frukta mogna rekordtidleg i år og er av god kvalitet. Epla er i hus og pakking og sortering går for fullt ved Hardanger Fjordfrukt. Totalt sett teiknar 2014 til å bli eit godt fruktår over heile landet.


07.05.2014

Føregangsfylker for økologisk frukt og bær fra 2014-17

Satsingen på Føregangsfylkene for å øke økologisk produksjon ble styrket i 2014, med sikte på en ny 4-årsperiode med aktiviteter for å styrke produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer i hele landet. 15%-målet innen 2020 ligger fast og i årets jordbruksforhandlinger ligger satsingen på Foregangsfylkene fast i statens tilbud.

 

Styringsgruppa for Føregangsfylke økologisk frukt og bær

Styringsgruppa for Føregangsfylke økologisk frukt og bær


30.04.2014

Europeisk marknadsarbeid innan økologisk fruktproduksjon

Styringsgruppa for Føregangsfylke økologisk frukt og bær hjå Fylkesmannen i Hordaland og Sogn og Fjordane, reiste i november 2013 på studietur til Sveits, Nord-Italia og Austerrike. Dette er alle land og regionar som har lukkast med produksjon og omsetting av økologisk frukt og bær. Målet med studieturen var å lære meir om marknadsarbeid innan økologisk frukt og bær i dei tre landa. I kvart land undersøkte me korleis marknadssituasjonen innan økologisk frukt og bær var og korleis var marknadsarbeidet organisert.

 

Deltakarane på studietur til Europa: Frå venstre: Torbjørn Takle, Åse Vaag, Jan Ove Nes, Øyvind Dagestad, Lars J. Naa, Jon Asbjørn Målsnes, Christian Zurbuchen

Deltakarane på studietur til Europa: Frå venstre: Torbjørn Takle, Åse Vaag, Jan Ove Nes, Øyvind Dagestad, Lars J. Naa, Jon Asbjørn Målsnes, Christian Zurbuchen


25.02.2014

Stønad til utvikling av økologisk matprodukjson

Midlar til oppfylging av regional handlingsplan for økologisk landbruk er frå 2014 slege inn under BU-ordninga.

 


07.10.2013

Restaurant «Hanne på Høyden» er blitt Debio økosertifisert med bronsemerke

Torsdag 3. oktober har Hanne på Høyden fått lov til å reklamere for det økologiske matutvalet på menyen sin. Minst 15% av omsetninga må kunne dokumenterast ved sal av økologisk sertifiserte varer som gjesten skal kunne velja av på menyen til ein kvar tid.


23.09.2013

Reindyrka økologisk prisvinner

Den økologiske matvarebutikken "Reindyrka" i Bergen har sidan oppstarten i 2010 forsynt bergensarar med økologisk, og i stor grad lokalprodusert mat. Butikken er den einaste i Bergen som sel kun økologiske varer. Innehavarane har vist ein stå-på-vilje både når det gjeld å vere kompromisslause i forhold til at maten skal vere "rein", og i å gjere butikken og det han står for kjend for bergensarar flest.


Fleire nyhende