Vassdrag

Jordbruksdrift langs bekkar, elvar , vatn og sjø krev ekstra omsyn. Det er ulike krav til vegetasjon langs vassdrag, og tilrådingar om buffersonar.

I 2016 startar ein opp med vurdering av konkrete tiltak rette mot jordbruket i kvart vassdrag, gjennom vassforskriftsarbeidet. Kommunane har ansvar for å vurdere og setje i gang aktuelle tiltak i landbruket. Målet er betre vasskvalitet og betre tilhøve for sårbare arter. 


Kontaktpersonar