Meir Investeringsmidlar att til tiltak i beiteområde 2018

Silje sine sauer i Holmefjord, Fusa kommune
Silje sin sau i Holmefjord 2017, Fusa kommune (Foto: Dirk Kohlmann / FMLA)

Fylkesmannen i Hordaland lyser med dette ut noko meir investeringsmidlar til tiltak i beiteområde for 2018. Frist for søknad er 15. oktober.

Hordaland hadde i 2018 ei totalramme på kring kr 750 000,-. Ikkje alle midlar vart løyvd i vår og difor opnar vi for ei ny runde.

Om tilskot til tiltak i beiteområde

Formålet med tilskotet er å leggje til rette for best mogleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremje fellestiltak i beiteområda. Tilskot kan søkjast av lag eller foreiningar som driv med beitedrift og som skal investere i felles investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekt i beiteområde. Det er berre organiserte beitelag som kan søkje på dette tilskotet. Beitelag må bestå av minst to medlemmer som har dyr på utmarksbeite. Generelt kan det gjevast tilskot til alle typar tiltak som fremjar beitebruken i eit område, men i hovudsak skal tiltaka vere stasjonære. Tiltaka vert for det meste prioritert som før. Her nemner vi nokre tiltak som kan vere aktuelle for tilskot.

  • Sanke- og skiljeanlegg
  • Bruer dimensjonert for dyr og folk
  • Sikring av skårfeste
  • Gjetarhytter/sankehytter

Diverse andre investeringar som saltsteinsautomatar og elektronisk overvakingsutstyr.

Søknad

Beitelag sender søknad om tilskot til sin beitekommune.
Søknadsfrist 15. oktober 2018. Du finn søknadsskjema her. Hugs naudsynte vedlegg, som kart mm. Kommunen sender søknaden vidare til fylkesmannens landbruksavdeling saman med sin uttale innan 15. november. Fylkesmannen handsamar søknadene snarleg i samråd med Beiteutvalet, og svar kan ventast i før årsskiftet.

E-post

Vi ber om at leiaren i beitelaget gjev beskjed om kva e-post adresse som vert brukt, slik at viktig informasjon lett kan distribuerast elektronisk.

Kontaktpersonar