Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

Hordalandslandbruket er forma av naturen og menneska. Naturgjevne tilhøve som geografi, topografi og klima har gjeve gode tilhøve for fruktdyrking i Hardanger, sauebeite på kysten og gode areal med fulldyrka jord i dalføre og fjordbotnar, som i Voss, Etne, Kvinnherad og Kvam.

Landbruksavdelinga er den regionale representanten for den nasjonale landbrukspolitikken, innan forvalting, kontroll og utvikling. Vi er ein viktig og arbeidande utviklingsaktør i fylket, og bidreg i tillegg til utvikling av tradisjonelle produksjonar, også til utvikling av bygderelaterte næringar, som produksjon av lokal mat, bygdebasert reiseliv og auka bruk av tre i byggenæringa.


15.08.2018

Elektronisk søknad om tilskot for avløysing ved sjukdom

Frå og med 15. august 2018 er det mogleg å søkja om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. elektronisk.


14.08.2018

Utgreiings- og tilretteleggingsmidlar for landbruket 2018 - søknadsfrist 15. oktober

Utgreiings- og tilretteleggingsmidlane (UTM) skal bidra til auka matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket, herunder økologisk, og utvikling av andre landbruksbaserte næringar, som matforedling, reiseliv og Inn på Tunet (IPT).


10.08.2018

Spår rekordavlingar for fruktdyrkarane på Vestlandet

I desse dagar plukkar fruktdyrkarane plommer for harde livet. Det modnast fort i varmen.  Butikkane vil bugne av norske plommer i butikkane dei neste 14 dagane, saman med dei tidlegaste norske eplesortane.


08.08.2018

Tilskot til ekstraordinære tiltak knytt til skrantesjuke (CWD) i Nordfjella

Beite- og sankelaga i Sogn og Fjordane, Hordaland og Buskerud som vert påvirka av tiltak mot skrantesjuke (CWD) i Nordfjella, har høve til å søkje om tilskot til ekstraordinære tiltak i samband med skjerming av salteplassar mv.


08.08.2018

Tilskot til ekstraordinære tiltak knytt til skrantesjuke (CWD) i Nordfjella

Beite- og sankelaga i Sogn og Fjordane, Hordaland og Buskerud som vert påvirka av tiltak mot skrantesjuke (CWD) i Nordfjella, har høve til å søkje om tilskot til ekstraordinære tiltak i samband med skjerming av salteplassar mv.


18.07.2018

Romeplanta, orsaka til dyredød på beite

Mattilsynet varslar at romeplanten kan vere orsak til at fleire storfe er funne døde i beiter rundt om. Sjølv om rome er nokså giftig, er den til vanleg ikkje noko problem for beitande husdyr. Årets tørke har ført til beiting på myrlendte områder med mykje romeplantar som dyra tidlegare hadde unngått


13.07.2018

Meir midlar til skogsveg og taubane i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland fekk tildelt ei ekstraløyving på kr 2.000.000.- til skogsvegar og taubane. Midlane vil komme godt med, det er mange og store veganlegg under arbeid.


13.07.2018

Tilskot til direktesal av frukt, bær og grønt

Driv du med direktesal av moreller langs vegen? Sel du frukt, bær eller grønt direkte til kunden? Då må du hugsa å få dokumentasjon på salet dersom du skal søka om tilskot til direktesal.


14.06.2018

Nytt tilskot til stølsdrift

I år kjem det eit nytt tilskot til stølsdrift meir enn 6 veker. Tilskotet er på 50 000 kroner pr føretak.


12.06.2018

No kan fleire få tilskot for bratt areal

I år vert vilkåra for å få tilskot til bratt areal endra, slik at fleire kan få tilskotet. I tillegg kan dei med mykje bratt areal kan få utbetalt meir tilskot enn tidlegare.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel