Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fagsamling "Bergingsaksjon for elvemusling i Hordaland"

Dato:
3. desember 2013 12:00 - 4. desember 2013 13:00
Stad:
Statens Hus i Bergen og Bekkjarvik Gjestegiveri Austevoll
Arrangør:
Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvern- og klimaavdelinga
Målgruppe:
Kommunepolitikarar, arealplanleggarar, landbruks- og skogkonsulentar og miljøvernrådgjevarar i kommunane og private konsulentar

Kommunane har ei nøkkelrolle i å ta vare på sine elvemuslingbestandar. Med denne samlinga ønskjer vi å presentere «bergingsaksjonen for elvemusling i Hordaland» og knyta kontaktane med lokale politikarar, kommunale sakshandsamarar og andre fagfolk.

Publisert 01.11.2013

Søk etter elvemusling i Loneelva, Osterøy. Elvemuslingen er ein nøkkelart ved at den filtrerar og «reinsar» vatnet og på den måten betrar levekåra for fisk og anna liv i vassdraget. Men utan tiltak vil endå fleire av dei trua elvemuslingbestandane i Hordaland forsvinne.
Biletet: Søk etter elvemusling i Loneelva, Osterøy. Elvemuslingen er ein nøkkelart ved at den filtrerar og «reinsar» vatnet og på den måten betrar levekåra for fisk og anna liv i vassdraget. Men utan tiltak vil endå fleire av dei trua elvemuslingbestandane i Hordaland forsvinne.

Bli med på bergingsaksjonen
Fylkesmannen i Hordaland inviterer til spanande fagsamling om vårt eldste dyr – elvemuslingen i Hordaland. Av 21 registrerte bestandar har vi berre 2 livskraftige førekomstar att i Hordaland. 10 av bestandane er utrydda og resten er kritisk trua. Elvemuslingen er ein trua art og det er i hovudsak redusert vasskvalitet som fylgje av aktivitetar på land som utgjer viktigaste trugsmåla i dag.

Samlinga er lagt opp omkring lokale tilhøve og utfordringar i Hordaland. Det vil vere føredragshaldarar frå Miljødirektoratet, Universitet i Bergen, Rådgivende biologer, Statsarkivet, Landbruksrådgivningen i Hordaland, Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland.

Føredraga i pdf-format:

Nasjonalt arbeid med elvemusling

Jarl Koksvik, Miljødirektoratet

Bergingsaksjon for elvemusling i Hordaland

Magnus Johan Steinsvåg, Fylkesmannen

Elvemuslingen - ei kulturhistorisk perle!

Marianne Herfindal Johannessen, Statsarkivet

Prosjekt "Rein elv Haukås": Store utfordringar og grøne framtidsversjonar

Håvard Bjordal, Bergen kommune

Kartlegging og status for elvemusling i Hordaland

Steinar Kålås, Rådgivende Biologer

Elvemusling og landbruksavrenning: korleis redusere påverknadane?

Elvemusling og Miljøavtalar i landbruket

Øyvind Vatshelle, Fylkesmannen

Torleif Bakke Håvik, Landbruksrådgivninga

Kva kan kommunen gjere for å ta vare på "sin" elvemusling?

Magnus Johan Steinsvåg

Håvard Bjordal

Bevaringstiltak: Storskala kultivering av elvemusling for utsetjing

Per Johan Jakobsen, Universitetet i Bergen

 

Tid og stad:
3. – 4. desember 2013. Bergen og Austevoll. Oppmøte på Statens hus i Bergen. Overnatting og dag 2 ved Bekkjarvik Gjestegiveri i Austevoll. Miljødirektoratet og Fylkesmannen dekker mat og opphald.

Det vert felles biltransport frå Statens hus til Bekkjarvik t/r. Sjå elles program meir informasjon.

Påmelding
Påmelding på skjema under. Det vert sendt kvittering for påmelding til oppgitt e-postadresse. Det er få plasser på fagsamlinga. Fylkesmannen vil prioritere deltakarar ved overteikning. Frist for påmelding er måndag 18. november.

Dato:
3. desember 2013 12:00 - 4. desember 2013 13:00
Stad:
Statens Hus i Bergen og Bekkjarvik Gjestegiveri Austevoll
Arrangør:
Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvern- og klimaavdelinga
Målgruppe:
Kommunepolitikarar, arealplanleggarar, landbruks- og skogkonsulentar og miljøvernrådgjevarar i kommunane og private konsulentar