Stortingsvedtak om rammetilskot 2018

Stortinget vedtok den 18. desember 2017 rammetilskot for kommunar og fylkeskommunar i 2018, jf. Innst. 16 S (2017–2018) fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Vedlagt finn du excel-filer som syner endringane (for heile landet).

Det vert også vist til nettopslag frå KMD.