Kommunal fornying

Noreg har ein omfattande offentleg sektor som sikrar velferd, omsorg, helse og utdanning, og som skal gi alle innbyggjarane gode tenester, valfridom og medbestemming. All fornying av offentleg sektor skal ha som mål å oppnå meir velferd og mindre administrasjon, meir lokal fridom og mindre detaljstyring.

Fylkesmennene skal stimulere til lokal omstilling og fornying i kommunesektoren. Dette arbeidet må sjåast i samanheng med arbeidet knytt til rettleiing, samordning og tildeling av skjønnsmidlar.

Vis meir


21.11.2018

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt

Fylkesmannen vil med dette invitera kommunane til å søkje om skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt (prosjektskjøn) for 2019.


02.05.2018

Prosjektskjøn 2018

Etter ordinær fordeling av skjønnsmidlar står det at ein sum til fordeling i løpet av året. Av desse vert no kr 13,6 mill. fordelt til fornyings- og innovasjonsprosjekt.


12.01.2018

Skjønsmidlar til prosjekt 2018

Av ei total skjønsramme på kr. 122,5 mill. for Hordaland er kr. 31,- mill. halde attende til prosjektskjøn og generell fordeling i løpet av året. Kommunane vert med dette invitert til å søkje om støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekt. Frist 16. mars 2018.


03.11.2017

Presentasjonar frå Solstrandsamlinga

Kvart år møtast ordførarar, byråd, rådmenn, kommunaldirektørar, fylkeskommunal leiing, KS, regionråd og regionale statsetatsleiarar til ei lunsj-til-lunsj samling. Presentasjonane frå samlinga finn du her.


20.12.2016

Søknad om prosjektskjønn 2017

Også for 2017 har fylkesmannen satt til side deler av skjønnsmidlane til fornying og innovasjon. Søknadsfrist er 10. mars 2017. Les meir under.


28.11.2016

Ny Vestlandsregion - Fylkesmannens høyringssvar

Fylkesmannen i Hordaland meiner intensjonsplanen om ei samanslåing av dei tre fylkeskommunane på Vestlandet er problematisk når det gjeld føresetnadene om ti folkevalde regionar. Det vil skape ein nasjonal ubalanse som gjer overføring av statlege oppgåver til nye folkevalde regionar vanskeleg.


20.04.2016

Skjønnsmidlar til prosjekt er fordelt

Fylkesmannen i Hordaland har no fordelt skjønnsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt for 2016. Brev om, og oversikt over, tildeling er lagt ved.


11.02.2016

Søknad om midlar til prosjekt 2016

Som tidlegare år har Fylkesmannen halde attende midlar frå skjønnspotten til bruk for innovasjons- og fornyingsføremål. Vi opnar no for søknad til og med 11. mars.


18.01.2016

Raportering prosjektskjønn 2015

Har kommunen din motteke skjønnsmidlar til innovasjon- og fornyingsprosjekt? Da er det på tide å rapportere i vedlagte skjema!


18.12.2015

Skjønnsmidlar til prosjekt 2016

Som tidligare har Fylkesmannen fordelt skjønnspotten for Hordaland slik at det vert att ein sum til prosjekt og til generell fordeling i året. Kommunane vert invitert til å søkje på prosjektmidlar i perioden 11. februar til 11. mars.


Fleire nyhende