Vaksinering mot meslingar av tilsette i helse og omsorgstenestene

For å beskytte sårbare pasientar mot smitte, har Helsedirektoratet har sendt ut ei orientering om vaksinering av tilsette i helse- og omsorgstenestene mot meslingar.

I følgje Folkehelseprofilen 2018 for Hordaland er 97,1 prosent av barna fødd i 2007 vaksinert mot meslingar gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Fylkesmannen i Hordaland oppmodar særleg tilsette innan helse- og omsorgstenestene til å vaksinere seg mot meslingar om dei ikkje allereie er vaksinerte eller immune etter å ha hatt sjukdommen. Fylkesmannen peikar på at Helsedirektoratet oppmodar arbeidsgjevarar innan helse- og omsorgssektoren om å be om opplysningar om vaksinasjonsstatus ved tilsettingar.

Folkehelseinstituttet tilrår at alle vaksne som ikkje har gjennomgått meslingar eller ikkje veit om dei er vaksinert skal få tilbod om minst ein dose MMR-vaksine. Dette er spesielt viktig for dei som arbeidar i helse- og omsorgstenesta.

Rutinar knytt til meslingar og vaksinasjon

Helsedirektoratet har satt opp nokre rutinar knytt til meslingar og vaksinasjon. Helse og omsorgstenesta skal:

  • Kartleggje smitterisiko og vurdera faren for at ikkje-vaksinerte tilsette smittar sårbare pasientar. Risikovurderinga må gjerast lokalt. Dette er spesielt viktig for tilsette som har kontakt med personar som er uvaksinerte eller immunsupprimerte, som til dømes på legevakt, i akuttmottak på sjukehus eller på barneavdeling.
  • Sørge for at tilsette får tilbod om MMR-vaksine. Arbeidsgjevar skal dekkje utgiftene ved vaksinasjon.
  • Vurdere om det er forsvarleg at tilsette som ikkje er immune mot meslingar, og som ikkje tek i mot tilbod om vaksine, arbeidar med sårbare pasientar.

Kartlegging av vaksinasjonsstatus

Helsedirektoratet tilrår følgjande rutinar for kartlegging av vaksinasjonsstatus hos tilsette:

  • Dei som er vaksinert med MMR-vaksine etter 1995 finn vaksinasjonsstatusen sin i SYSVAK gjennom helsenorge.no Mine vaksiner. Mange har vaksinasjonskortet sitt tilgjengeleg. For tilsette som ikkje har skriftleg dokumentasjon må arbeidsgjevar stole på opplysningane til den tilsette om gjennomgått infeksjon eller vaksinasjon.
  • Nordmenn fødd før 1960 har høgst sannsynleg hatt meslingar og er immune. Denne gruppa treng ikkje MMR-vaksine.
  • Vaksne fødd etter 1960 som er usikre på om dei er vaksinert eller har hatt meslingar, vert tilrådd 1 dose MMR-vaksine.

Dei fleste har tilstrekkeleg immunitet etter 1 dose meslingvaksine. Langtidsimmuniteten er sikrast etter to dosar, og derfor er det tilrådd 2 dosar til personar der behovet for sikker immunitet er særleg viktig.

Kontaktpersonar

Om vaksine mot meslingar

Meslingvaksine vart innførd i barnevaksinasjonsprogrammet i 1969 med 1 dose til småbarn. Den vart erstatta av MMR-vaksinen i 1983. Dette er ein kombinasjonsvaksine mot meslingar, kusma og raude hundar og blir gitt i 2 dosar, ved 15 månader og 13 år.