Helsetenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bur, eller der du for tida oppheld deg. Du har òg krav på å få nødvendig helsehjelp frå spesialisthelsetenesta. Fylkesmannen fører tilsyn med helsetenesta og behandlar klagesaker for å medverke til at du får dei tenestene du har krav på.

Du kan klage på at du ikkje får oppfylt rettane dine 

Du kan klage dersom du meiner at du ikkje får dei helsetenestene du har krav på, eller dersom du er ueinig i helsetenesta si vurdering av behandlingsbehovet ditt. For at den som har gjort det vedtaket du er ueinig i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klaga dit. Dersom du ikkje får medhald i klaga, vil ho bli send vidare til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. Fylkesmannens vedtak er endeleg, og den aktuelle helsetenesta vil måtte rette seg etter det.

Du kan be Fylkesmannen vurdere om helsetenesta har oppfylt pliktene sine

Fylkesmannen vil også kunne ta stilling til om tilsette i helse- og omsorgstenesta har forsømt pliktene sine slik at det har gått ut over deg. Det kan dreie seg om dei fleste plikter, blant anna manglande fagleg forsvarleg behandling og brot på teieplikta. Du ber om dette ved å sende brev til Fylkesmannen. Ved særleg grove rettsbrot vil Fylkesmannen sende saka vidare til Statens helsetilsyn, som blant anna kan gi åtvaring til helsepersonell eller gjere vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Fylkesmannens vurdering i desse sakene ikkje får direkte innverknad på rettane til klagaren. Sjølv om du har fått uforsvarleg behandling, har du ikkje automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I ei av lenkjene til høgre finn du meir informasjon om korleis du kan klage på helse- og omsorgstenester.

Vis meir


18.10.2018

Sotra legevakt - mykje på plass, eitt lovbrot

Tilsynet med Sotra legevakt viste at dei som tek imot telefonar frå folk som treng hjelp, ikkje har felles verktøy eller felles praksis for å innhente opplysningar dei treng for å prioritere hastegrad.


16.10.2018

Fylkesmannen oppfordrar helsepersonell til å ta influensavaksinen

Vaksinasjon av helsepersonell er eit av temaa på Smitteverndagen 2018.


09.10.2018

Tilbod til endring av levevanar

28 av 33 kommunar har lågterskeltilbod helsetilbod for endring av levevanar. 12 gir tilbod i frisklivssentral.


08.10.2018

Større merksemd på risiko for blodpropp

Fylkesmannen behandlar årleg mange klage- og tilsynssaker der helsehjelpa er påklaga. Vi ser fleire saker der pasientar har fått blodpropp medan dei har fått medisinsk behandling. I nokre av tilfella har blodproppen satt seg i lungeblodkara og ført til lungeemboli, ein alvorleg tilstand med høg risiko for død. Kan eit større fokus på individuelle vurderingar av blodpropprisiko føre til betre pasientsikkerheit?


08.10.2018

Svikt i samhandling mellom helseføretak

I tilsynssak med Helse Fonna og Helse Stavanger har Fylkesmannen i Hordaland konkludert med at samarbeidet mellom føretaka ikkje var godt nok. Ein pasient med hjarteinfarkt fekk forseinka behandling som fylje av svikta.


02.10.2018

Stiftelsen Bergensklinikkene har ikkje brote teieplikta

Leiinga ved Stiftelsen Bergensklinikkene hadde høve til å la ein merkantilt tilsett hente ut opplysningar frå pasientjournal for å kartlegge kor mange pasientar som hadde reist frå klinikken før avtalt utskrivingsdato.


18.09.2018

Med mål om likeverdig tilbod – pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp er standardiserte pasientforløp. Helsedirektoratet har no lansert tre pakkeforløp innan rus og psykiatri. Målet med pakkeforløpa er å sørge for at pasientane får behandlingsforløp med betre samhandling, klare ansvarsforhold og gode overgangar mellom ulike tenester.


17.09.2018

Gjennomføringskonferansar for "Leve heile livet"

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer administrative og politiske leiarar og tilsette i kommunane, fag og kompetansemiljø, brukarar, pårørande og frivillige mm. til konferansar hausten 2018.


31.08.2018

Regional nettverkssamling for psykologar i Hordaland og Sogn og Fjordane

Det vert arrangert regional nettverkssamling for for Hordaland og Sogn og Fjordane  21. september 2018. Målgruppa er psykologar i kommunane og leiarane deira.


30.08.2018

Fylkesmannen undersøker sak om teieplikta

På bakgrunn av ei bekymringsmelding, har vi starta tilsynssak med Bergensklinikkene.


Fleire nyhende