Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av dette arbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


16.10.2018

Øyeblikksundersøking av infeksjonar og antibiotikabruk på sjukeheim for hausten 2018

Dei obligatoriske øyeblikksundersøkingane (prevalensundersøkelsene) for hausten 2018 skal gjennomførast i veke 45; 5-9. november.


16.10.2018

Fylkesmannen oppfordrar helsepersonell til å ta influensavaksinen

Vaksinasjon av helsepersonell er eit av temaa på Smitteverndagen 2018.


09.10.2018

Tilbod til endring av levevanar

28 av 33 kommunar har lågterskeltilbod helsetilbod for endring av levevanar. 12 gir tilbod i frisklivssentral.


08.10.2018

Større merksemd på risiko for blodpropp

Fylkesmannen behandlar årleg mange klage- og tilsynssaker der helsehjelpa er påklaga. Vi ser fleire saker der pasientar har fått blodpropp medan dei har fått medisinsk behandling. I nokre av tilfella har blodproppen satt seg i lungeblodkara og ført til lungeemboli, ein alvorleg tilstand med høg risiko for død. Kan eit større fokus på individuelle vurderingar av blodpropprisiko føre til betre pasientsikkerheit?


08.10.2018

Svikt i samhandling mellom helseføretak

I tilsynssak med Helse Fonna og Helse Stavanger har Fylkesmannen i Hordaland konkludert med at samarbeidet mellom føretaka ikkje var godt nok. Ein pasient med hjarteinfarkt fekk forseinka behandling som fylje av svikta.


02.10.2018

Stiftelsen Bergensklinikkene har ikkje brote teieplikta

Leiinga ved Stiftelsen Bergensklinikkene hadde høve til å la ein merkantilt tilsett hente ut opplysningar frå pasientjournal for å kartlegge kor mange pasientar som hadde reist frå klinikken før avtalt utskrivingsdato.


27.09.2018

Nye nasjonale faglege råd for lindrande behandling i siste delen av livet

Helsedirektoratet har kome med nye nasjonale, faglege råd om lindrande behandling i siste delen av livet: dei siste vekene, dagane og timane.


27.09.2018

Ny mal for vedtak om bruk av tvang og makt mot personar med utviklingshemming

Helsedirektoratet har utarbeidd ny mal for kommunens vedtak etter reglane i helse- og omsorgstenestelova kapittel 9. Det er også utarbeidd ny mal for søknad om dispensasjon frå utdanningskravet.


21.09.2018

Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunane

Dette er 2. utlysing i 2018 og vi har 2 280 000 kroner til fordeling. Søknadsfrist 20. oktober 2018. Kommunar som framleis ikkje har ein oppdatert plan for habilitering og rehabilitering og som ikkje har søkt om tilskot, blir spesielt oppmoda om å søkje.


20.09.2018

Stortingsvedtak om sambuargaranti i eldreomsorga er ikkje sett i verk

Fylkesmannen i Hordaland får fleire spørsmål frå kommunane om det faktisk gjeld ein slik garanti.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel