Opningstider for utsalsstader

Butikkar skal som hovudregel halde stengt på søndagar og heilagdagar. Fylkesmannen kan gi dispensasjon frå dette. Du søkjer om dispensasjon direkte til Fylkesmannen.

Når Fylkesmannen behandlar søknader om å halde ope på søndagar og heilagdagar, legg vi vekt på omsynet til arbeidstakarane. Du må derfor dokumentere at arbeidstakarane og arbeidsgivaren er samde om å halde ope på søndagar og heilagdagar. Fylkesmannen hentar inn fråsegner frå fleire partar, og du bør derfor sende søknad om dispensasjon ein til to månader før den aktuelle søndagen eller heilagdagen.

Fylkesmannen kan etter søknad frå kommunen avgjere at eit område skal reknast for typisk turiststad for heile eller delar av året. Då gjeld ikkje avgrensingane i opningstid i lov om heilagdagar og heilagdagsfred.

Vis meir


13.03.2017

Søndagsopent under Sykkel-VM

Fylkesmannen har innvilga dispensasjon frå helligdagslova slik at butikkar i Bergen og bergensregionen (Askøy, Fjell og Øygarden) kan halde søndagsopent under Sykkel VM som skal arrangerast i september 2017.


19.03.2013

Austevoll er godkjent som "typisk turiststad"

Vedtaket om at Austevoll kommune vert godkjend som «typisk turiststad» inneber at kommunen kan halde butikkar ope òg på søn- og helligdagar i sommarsesongen -
frå 1. mai t.o.m.31 august.