Tilsyn med Lindås kommune

Vi undersøkte om kommunen sikrar at det blir lagt til rette for å bruke minst mogleg tvang og makt når ein gir tenester til personar med utviklingshemming. Vi avdekte eitt brot på krav i lov og forskrift.

Brotet er at Lindås kommune brukar tiltak som dei definerer som tvang i akutte naudssituasjonar mot ein tenestemottakar, utan at dette er meldt til Fylkesmannen i form av enkeltmeldingar.

Sjå tilsynsrapport under "Dokument".

Dato:
25. april - 26. april
Stad:
Lindås kommune
Ansvarleg:
Helse- og sosialavdelinga

Kontaktpersonar