Krisesenter

Et krisesenter er en institusjon som tar imot personer som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Det er kommunen som skal sørge for at det finnes et tilbud om krisesenter for alle som trenger det. Kommunen skal også sørge for at krisesenteret oppfyller kravene i krisesenterloven. Formålet med denne loven er å sikre at det finnes et godt tilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold fra noen som står dem nær.  

Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunen oppfyller sine forpliktelser etter bestemmelsene i krisesenterloven. Fylkesmannens tilsyn retter seg mot kommunen, ikke det enkelte krisesenteret.

  • Et krisesenter er et tilbud om et midlertidig sted å bo. Det skal være gratis, døgnåpent og tilgjengelig hele året.
  • Tilbudet skal være tilrettelagt for hver enkelt bruker.
  • Krisesenteret og andre offentlige tjenester skal være samordnet og gi brukeren helhetlig oppfølging.
  • De som har bodd i krisesenter, skal få tilbud om oppfølging etter at de har flyttet ut.

Krisesenterloven pålegger kommunen å føre internkontroll med at krisesenteret og den virksomheten krisesentertilbudet omfatter, er i samsvar med gjeldende regelverk.   

Fylkesmannens ansvar

Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunen følger opp oppgavene sine etter bestemmelsene i krisesenterloven. Fylkesmannens tilsyn retter seg mot kommunen, ikke det enkelte krisesenteret.