Tilsyn

Tilsyn av kommunal beredskapsplikt

Fylkesmannen har gjennom lov av 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) og forskrift av 8. august 2011 om kommunal beredskapsplikt (beredskapspliktforskriften) fått i oppdrag å gjennomføre tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene. Fylkesmannens tilsyn skal følge bestemmelsene om statlige tilsyn med kommunene iht. lov av 25. september 1992 om kommuner, fylkeskommuner (kommuneloven) og er å regne som kontroll med kommunens oppfølging av bestemmelsene i kommunal beredskapsplikt.

På bakgrunn av dette er systemrevisjon valgt som den førende tilsynsmetoden for
statlige tilsyn med kommunene. Fylkesmannens tilsyn med beredskapsplikten følger samme metode.

I tilsynet skal Fylkesmannen fokusere på om kommunens oppfølging av beredskapsplikten
er forsvarlig og tilstrekkelig for å ivareta kravene til et systematisk og helhetlig samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. Tilsynet skal planlegges og gjennomføres på en slik måte at det bidrar til læring og utvikling i kommunen.

Tilsynene gjennomføres hos kommunene hvert fjerde år av fylkesmannens tilsynsteam. Dato for gjennomføring av tilsynet avklares i god tid. Tilsynet gjennomføres med et oppstartsmøte i plenum, deretter enkeltintervjuer med i første rekke ordfører, rådmann, beredskapskoordinator, informasjonsansvarlig og plansjef. Deretter avsluttes tilsynet i plenum med en førsteinntrykks oppsummering (sluttmøte)

Fylkesmannen har inntil tre uker seg på å utferdige endelig tilsynsrapport som oversendes kommunen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Innen seks uker etter at rapporten er mottatt hos kommunen, plikter de å gi en skriftlig plan for hvordan eventuelle avvik og merknader skal lukkes.