Krisehåndtering og samordning

Ansvarsprinsippet innebærer at den instansen som er ansvarlig for et gitt område i en normalsituasjon, også har ansvaret ved ekstraordinære hendelser og kriser. Nærhetsprinsippet betyr at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå.  

Fylkesmannen kan samordne innsatsen

Ved større kriser og katastrofer er det ofte flere instanser som er involvert i krisehåndteringen. I slike situasjoner kan Fylkesmannen samordne innsatsen. Hvis det blir aktuelt å iverksette en slik regional samordning, skal det opprettes kontakt mellom Fylkesmannen og de berørte etatene. Her kan fylkesberedskapsrådet være et viktig forum.

Fylkesberedskapsråd i alle fylker

Fylkesberedskapsrådet er satt sammen av sentrale offentlige beredskapsaktører og frivillige og private organisasjoner som har fagkunnskap om samfunnssikkerhet og beredskap. Rådet er et forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeid, og i en krisesituasjon vil rådet være Fylkesmannens sentrale samarbeids- og støtteorgan.

Ved krig har Fylkesmannen myndighet til å ivareta viktige samfunnsinteresser hvis kommunikasjonen med regjeringen blir brutt.

Vis mer

Fylkesmannen skal påse at kommuner og regionale fagetater er forberedt til å kunne ivareta sitt beredskapsansvar på grunnlag av følgende prinsipper: 

  • Ansvarsprinsippet som betyr at den som har et ansvar i en normalsituasjon også et ansvar i tilfelle ekstraordinære hendelser.
  • Likhetsprinsippet som betyr at den organisasjon man opererer med til daglig skal være mest mulig lik den organisasjonen man har under kriser.
  • Nærhetsprinsippet som betyr at kriser skal håndteres på et lavest mulig nivå.
  • Samvirkeprinsippet som stiller krav til samvirke med relevante aktører i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Fylkesmannen skal ha oppdaterte beredskapsplaner og trenet personell for å kunne ivareta sitt ansvar for regional krisehåndtering. I dette inngår mottak og videreformidling av beredskapsvarsler (flom, ekstremvær etc.) og plan for helhetlig og samordnet informasjon til befolkningen.

På grunnlag av sin oversikt over situasjonen i fylket skal fylkesmannen gjennom fylkesberedskapsrådet samordne krisehåndteringen regionalt i henhold til gitte lover, instrukser og retningslinjer. Fylkesmannens beredskapsinstruks, Retningslinjer for regional samordning.


23.05.2014

Slik varsler NVE flom

Kommunene er ansvarlige for å iverksette nødvendige tiltak for at innbyggere bor trygt. Flomfaren lokalt må vurderes av lokal beredskapsmyndighet (kommunen) som eventuelt i samarbeid med politiet, iverksetter nødvendige tiltak ved flomfare.


23.05.2014

Er vi forberedt til en vårflom?

I det offentlige vil vi gjøre det vi kan for å redusere konsekvensene av en eventuell flom. Men som innbygger må også du gjøre det du kan.


14.05.2014

Blir det vårflom i år?

Fylkesmannen følger situasjonen tett.