Fylkesberedskapsrådet

Fylkesmannens beredskapsinstruks fastsetter at det i hvert fylke skal være et beredskapsråd som skal drøfte beredskapsspørsmål og være et forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeidet på de forskjellige områder. Rådet er sammensatt av regionale fagsjefer og fylkesmannens avdelingssjefer med fylkesmannen som formann.

Rådets medlemmer skal fungere som rådgivere for fylkesmannen og vil værer fylkesmannens viktigste verktøy når retningslinjer for regional samordning kommer til anvendelse. Sammensetningen kan variere i forhold til krisens art.