Forebyggende samfunnssikkerhet

All planlegging skal fremme samfunnssikkerhet, noe som blant annet framgår i plan- og bygningsloven. Som lokal planmyndighet har kommunene ansvar for og hjemmel til å nekte at arealer som er eller kan være utsatt for fare, blir tatt i bruk. Dette gjelder for så vel enkeltstående byggetiltak som mer omfattende planer.

Hensynet til samfunnssikkerhet må føre til konkrete valg

I praksis betyr dette blant annet at boligfelt og institusjoner ikke må legges til områder som er utsatt for flom, skred eller andre hendelser som kan utgjøre fare for liv og helse. Det bør også være alternative forsyningsveier av drikkevann og strøm dersom hovedtilførslene skulle bryte sammen. Ved etablering av nye samferdselsårer skal boligområder, skoler og andre institusjoner skjermes best mulig.

Kommunal ROS-analyse er lovbestemt

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) brukes til å kartlegge sannsynligheten for og konsekvensene av uønskede hendelser i et bestemt område. Dette kan for eksempel være flom eller strømbrudd. En helhetlig ROS-analyse skal ligge til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet.

Vis mer

Fylkesmannen skal ha oversikt over risiko- og sårbarhet i fylket. I den forbindelse kan fylkesmannen innhente nødvendige opplysninger fra alle statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter i fylket.

I all samfunnsplanlegging etter plan- og bygningslovens § 4.3 skal samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige hensyn ivaretas på grunnlag av gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser.

Fylkesmannen har en viktig oppgave i å påse at kommuner og fylkeskommuner ikke gjør vedtak om arealdisponering som skaper ny eller økt risiko og sårbarhet i samfunnet, og i dette ha spesiell fokus på klimaendringene og klimatilpasning i samfunnsplanleggingen.


16.10.2018

Du er en del av Norges beredskap

Bli med i arbeidet med å styrke befolkningens egenberedskap!


16.08.2018

Ny sjekkliste for ROS-analyser

Ny sjekkliste for hjelp til identifisering av potensielle uønskede hendelser til ROS-analyser er klar til bruk. 


27.03.2017

Bebyggelse nær høyspenningsanlegg

Statens strålevern har publisert et nytt informasjonshefte om magnetiske felt fra høyspenningsanlegg.


27.04.2015

Klimahjelperen - ny veileder

DSB har publisert veiledningen " Klimahjelperen - hvordan ivareta klimatilpassning i planlegging etter plan- og bygningsloven". Den vil være til nytte for de som jobber med arealplansaker og beredskap.


30.01.2014

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap

I Hedmark fylkestings møte 24.09.13 ble Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap vedtatt. Planen er et resultat av en omfattende og bred prosess der blant annet arbeidsgruppene brann og forurensing, epidemier, infrastruktur, naturfenomen og sikkerhet, samt faggruppe klima, har vært viktige bidragsytere.

 


27.11.2012

Veileder til forskrift om kommunal bredskapsplikt

1.januar 2010 trådte bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt i kraft. Loven endret senere navn fra Lov om Sivilforsvaret til Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven). Forskrift om kommunal beredskapsplikt ble gjort gjeldende fra 7.oktober 2011.