Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass.

Fylkesmannen er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for  innbyggerne. Fylkesmannen kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. Rådet er sammensatt av sentrale offentlige beredskapsaktører og frivillige og private organisasjoner. 

Vis mer


05.10.2018

Det er innført droneforbud i forbindelse med NATO-øvelsen

Det er innført restriksjoner for modellfly og luftfarttøy som ikke har fører om bord, i forbindelse med Trident Juncture 2018. Politiet oppfordrer publikum til å følge forbudet som er innført.


25.09.2018

Snakk med sårbare grupper om NATO-øvelsen

Høstens NATO-øvelse har startet og noen kan synes det er ubehagelig med synlige soldater og økt militær trafikk. Det kan være personer som har opplevd krig og traumer tidligere, eller barn. Helsedirektoratet anbefaler at representanter for kommunen eller foreldre snakker med disse menneskene om øvelsen og hvorfor NATO øver i Norge.


25.09.2018

Endringer i trusselbildet 2018

Det har vært endringer i trusselbildet de siste årene som gir nye utfordringer for det videre arbeidet med norsk atomberedskap.


24.09.2018

Kunngjøring – rekvirering av øvingsområde i Hedmark – øvelse Trident Juncture 2018

Med hjemmel i Lov om militære rekvisisjoner av 29. juni 1951, rekvireres øvingsområde til gjennomføring av øvelse Trident Juncture 2018 i Hedmark fylke.


19.09.2018

Varsler lokalt kraftige vindkast i Hedmark

Meteorologisk institutt har sendt ut et farevarsel på oransje nivå for fredag, 21. september.


07.09.2018

Sivilt-militært kontaktmøte 4. - 5. september 2018

Sivil-militært kontaktmøte for østlandsfylkene ble avholdt 4.-5 september på Terningmoen leir, Elverum. Temaet for møtet var totalforsvaret.


16.08.2018

Ny sjekkliste for ROS-analyser

Ny sjekkliste for hjelp til identifisering av potensielle uønskede hendelser til ROS-analyser er klar til bruk. 


16.08.2018

Ny lov om naturskadeerstatning

Fra 1. januar 2017 kom det en ny lov om naturskaderstatning.


19.07.2018

Møte i Fylkesberedskapsrådet

Den 16. juli ble det avholdt et møte med utvalgte medlemmer i Fylkesberedskapsrådet angående skogbrannsituasjonen i Hedmark. 


28.06.2018

Fylkesmannen.no i ny drakt

Fra i dag, fredag 29. juni, kommer Fylkesmannens hjemmeside i nytt design. Innholdet er stort sett det samme som før.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel