Plan- og bygningsrett

Det er kommunene som har ansvar for arealplanlegging og gir byggetillatelser innenfor kommunegrensene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er øverste plan- og bygnings­myndighet. Fylkesmannen er klageinstans i byggesaker og saker som gjelder reguleringsplaner.  

Klage på byggesaker og reguleringsplaner

Som klageinstans skal Fylkesmannen bidra til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplaner ivaretas på best mulig måte. Men Fylkesmannen skal også legge vekt på det kommunale selvstyret.

Hvem kan klage?

Tiltakshaver, naboer og andre klageberettigede kan klage på kommunens vedtak i bygge- og reguleringssaker. Klagen skal sendes til kommunen. Dersom kommunen ikke endrer vedtaket sitt, sender de saken videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Saksbehandlingstid

Fylkesmannen skal prioritere saker der en klage fører til utsatt iverksetting av et vedtak. Disse sakene skal behandles innen 6 uker. I andre tilfeller skal Fylkesmannen prioritere sakene etter hvor viktige de er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstiden skal ikke være på mer enn 3 måneder. 

Vis mer

Saksbehandlere fordelt på kommune

Kommunalavdelingen har 3 medarbeidere på plan- og byggesak. Kommunene er fordelt slik:

  • Ann-Kristin Ødegaard: Hamar, Elverum, Åsnes, Våler, Grue, Tynset, Alvdal
  • Øyvind Risbakken 1): Os, Tolga, Folldal, Engerdal, Stor-Elvdal, Rendalen, Åmot, Trysil
  • Magne Djup: Ringsaker, Stange, Løten, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal

Juridiske spørsmål til plan- eller byggesak bes fortrinnsvis rettet til den saksbehandler som har kommunen.

1) Øyvind Risbakken har gått over i ny stilling. Inntil ny saksbehandler er på plass bes kommunene det gjelder, kontakte Ann-Kristin eller Magne.


26.01.2018

Klagesaker i 2017

Fylkesmannen behandlet 97 saker som klageinstans etter plan- og bygningsloven i 2017. Ca. 20% av klagene førte helt eller delvis frem. 


30.01.2017

Klagesaker i 2016

Fylkesmannen behandlet 74 klagesaker etter plan- og bygningsloven i 2016. 15% av klagene førte frem. 


21.01.2016

Klagesaker etter plan- og bygningsloven i 2015

Fylkesmannen i Hedmark mottok også i 2015 relativt få klagesaker etter plan- og bygningsloven. Totalt 66 nye klagesaker ble oversendt fra kommunene.


24.02.2015

Fagdager


24.02.2015

Færre klager i 2014


04.11.2014

Høringsuttalelser

Fylkesmannen har avgitt høringsuttalelse til foreslåtte endringer i TEK og SAK.


08.01.2014

Klagesaker i 2013

Fylkesmannen behandlet 88 klager etter plan- og bygningsloven i 2013 og mottok 102 klagesaker gjennom året. Klagene fordeler seg noenlunde jevnt mellom byggesaker (31), reguleringsplanklager (27) og klager på dispensasjonsvedtak etter loven (30). Ca 10% av klagene førte frem.  


08.03.2013

Saker etter plan- og bygningsloven i 2012

Fylkesmannen behandlet nesten 500 høringssaker og 87 klagesaker etter plan- og bygningsloven i 2012.


06.12.2012

Nye regler for uavhengig kontroll i byggeprosjekter

Fra 1. januar 2013 innføres nye regler for uavhengig kontroll i byggeprosjekter.