Arealforvaltning

Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge arealbruken er innenfor rammene av nasjonal politikk. Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt. I tillegg skal vi sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følges

Stortinget og regjeringen gir retningslinjer og rammer som kommunene skal legge til grunn i arealforvaltningen. Fylkesmannens oppgave er å sørge for at kommunene ivaretar nasjonale interesser innenfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnssikkerhet. Vi skal også se til at barn og unges interesser blir tatt vare på i planleggingen. Dersom den kommunale arealforvaltningen er i strid med nasjonale interesser, skal Fylkesmannen gripe inn.

Fylkesmannen kan gripe inn ved å varsle eller fremme innsigelser til arealplaner eller klage på vedtak i byggesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, går saken til mekling mellom partene. Hvis meklingen ikke fører fram, kan kommunen be om at saken oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. 

Fylkesmannen er klageinstans

De som er berørt av kommunale vedtak i reguleringsplaner og byggesaker, og av vedtak etter jordloven, konsesjonsloven og odelsloven, kan klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen behandler også klagesaker etter matrikkelloven, eierseksjonsloven, veiloven, tomtefesteloven og lov om kommunal forkjøpsrett. Fylkesmannen er i tillegg klageinstans i saker der det offentlige overtar privat eiendom etter plan- og bygningsloven (ekspropriasjon). Denne typen klager behandles først av kommunen. Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, sender de klagen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

Vis mer

Fylkesmannen i Hedmark uttaler seg årlig om våre fagområder ved høring av ca. 250 plansaker og i overkant av 220 dispensasjonssaker. Kun et fåtall av plansakene ender med innsigelse, og de aller fleste blir avklart i dialog med kommunene.

Styring gjennom kommuneplaner

Det meste av arealet i Hedmark (ca. 87 %) skal forvaltes gjennom bruk av plan- og bygningsloven. Kommunen er planmyndighet og skal styre samfunnsutvikling, arealbruk og utbygging i lokalsamfunnene med bakgrunn i en langsiktig politikk nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Alle de 22 kommunene i Hedmark har en vedtatte kommuneplaner. Hvert fjerde år, etter kommunevalget, skal kommunen vedta en planstrategi. I planstartegien skal kommunen vurdere hvilke planer som skal revideres eller utarbeides for at kommunens målsetninger skal kunne oppnås.

Press på tettstednære areal

Utviklingen i retning av at en stadig større andel av befolkningen bor i og i nærheten av tettsteder, har skapt press på arealene i disse områdene. En utvidelse av tettstedene fører til at produktive jordbruksarealer blir bygget ned. Samtidig kan veksten gå på bekostning av grøntarealer i og rundt tettstedene. Økt konsentrasjon av befolkning skaper i mange sammenhenger miljøproblemer som for eksempel støy og mer konsentrert luftforurensning, men gir også muligheter for miljøgevinster som redusert energibruk til oppvarming og transport.

Det varierer fra kommune til kommune hvor stor del av befolkningen som bor i tettstedene. Bare i Kongsvinger, Hamar, Stange, Løten og Elverum bor over halvparten i tettsteder. Hamar er den kommunen som har den klart største andelen av totalarealet i tettsteder (4,2 prosent).

Det finnes ingen langvarig statistikk som viser utviklingen av tettstedene i Hedmark med hensyn til størrelsen på arealene. Derimot viser befolkningsstatistikken at folkemengden i mange av tettstedene i Hedmark vokser (ca. 2 prosent), og tettstedsarealene har vokst tilsvarende.

Planlegging viktig virkemiddel

God planlegging og arealforvaltning er en viktig forutsetning for å bærekraftilg bruk og vern av naturen og miljøet rundt oss. Ca. 13 prosent av arealet i Hedmark er vernet etter naturmangfoldloven, men resten skal forvaltes gjennom bruk av plan- og bygningsloven og de miljørettslige prinippene om bærekraftig bruk nedfelt i naturmangfoldloven. 

Det er regjeringen og Stortinget som bestemmer de nasjonale målene, men det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvaret for den kommunale og regionale planleggingen. Gjennom bruk av plan- og bygningsloven skal den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen samordnes.

Dispensasjon fra planer

Kommunen kan innvilge søknader om dispensasjon fra kommune- og reguleringsplaner. Fylkesmannen uttaler seg til søknader som berører våre fagområder. Diagrammet nedenfor viser antall dispensasjonssøknader Fylkesmannen har uttalt seg til de siste årene.

Utvikling i dispensasjonssøknader i Hedmark

Dispensasjonssøknader i Hedmark

Oversikten viser ikke hvor mange dispensasjoner som er innvilget, men gir en indikasjon på dette. Hvor mange dispensasjoner som innvilges varierer fra kommune til kommune i Hedmark. Det er flest dispensasjoner i kommunene med stort areal og mye spredt bolig og/eller fritidsbebyggelse.

En utbredt dispensasjonspraksis kan bidra til å undergrave den heleheten og de hensyn og interesser som er forsøkt ivaretatt gjennom behandling og vedtak av planer. Les mer om behandling av dispensasjoner i vårt rundskriv som ligger som lenke under "dokumenter" til høyre på sida.


02.03.2017

Kommunedelplan dobbeltspor Sørli–Hamar–Brumunddal

Foilsett og presentasjoner fremlagt under departementenes møte og innsigelsesbefaring på Hamar 2. mars 2017.


23.02.2017

Innsigelsesbehandling Kommunedelplaner for dobbeltspor - Stange, Hamar og Ringsaker

Møter og befaring 2. mars.


22.02.2017

Åmot kommune har kommuneplanens arealdel på høring

Høringsfristen er 26.mars


16.09.2016

Uttalelse til kommunedelplan for Dovrebanen Sørli- Brumunddal

Fylkesmannen anbefaler alternativ K1-3b med kulvert for framføring av jernbane gjennom Hamar, og støtter Jernbaneverkets forslag gjennom Stange og Ringsaker.


23.06.2015

Nye nasjonale planforventninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt frem nye nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.


19.02.2014

Fylkesmannen vil ta vare på Ringsakers verdifulle jordbruksarealer

Mye godt arbeid ved revidering av kommuneplanen, men vi savner et sterkere fokus på jordvern og flere forslåtte utbyggingsområder er konfliktfylte.