Søk om tilskudd innenfor naturforvaltning

Hule eiker er en utvalgt naturtype du kan søke om tilskudd til å skjøtte.
Hule eiker er en utvalgt naturtype du kan søke om tilskudd til å skjøtte. (Foto: Erica Neby)

Det er nå mulig å søke om tilskudd til ulike naturforvaltningstiltak. Søknadsfrist er 15. januar 2019.

Gjennom Klima- og miljødepartementets tilskuddsordninger kan du søke om midler til tiltak som gir bedre tilstand for en rekke ulike verdier i naturen som omgir oss. Du kan blant annet få tilskudd til å skjøtte lokaliteter for truede arter eller truede naturtyper, tiltak som ivaretar vannmiljøet samt forebyggende tiltak mot rovviltskader.

Nedenfor har vi listet opp relevante tilskuddsordninger for Hedmark. Alle søknader skal leveres elektronisk via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Søknadsfrist er 15. januar 2019. Inne på det elektroniske søknadssenteret finner du også mer informasjon om kravene som stilles til søknader på de ulike tilskuddsordningene.

Tilskudd til truede arter

Tilskuddsordningen skal medvirke til å ta vare på prioriterte arter etter naturmangfoldloven, §§ 23 og 24, og truede arter, jf. definisjonen av truede arter i Norsk rødliste for arter. Målgruppe for ordningen er grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner.

Tiltak som kan få tilskudd er:

 • Skjøtsel og vedlikehold.
 • Tiltak som forbedrer biotoper.
 • Konkrete tiltak for enkeltarter, som for eksempel flytting av individer, reintroduksjon og innsamling av frø.
 • Tilpasset bruk på areal som inngår i driften på landbruksforetak.
 • Inngjerding.
 • Kartlegging og overvåkning knyttet til tiltak.

Det kan også bli gitt tilskudd til tiltak for å hindre at hubro dør som følge av at de bruker stømstolper som sitteplass. Det er primært eiere av strømnett som kan få slike tilskudd. I tillegg til tiltak kan det bli gitt tilskudd til nødvendig utstyr og informasjon om artene.

Tilskudd til truede naturtyper

Tilskuddsordningen skal medvirke til å ta vare på utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven kapittel V, og truede naturtyper, jf. definisjonen av truede naturtyper i Norsk rødliste for naturtyper. Målgruppe for ordningen er grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner.

Tiltak som kan få tilskudd er:

 • Skjøtsel og vedlikehold.
 • Tilpassa bruk på areal som inngår i drifta av landbruksforetak.
 • Inngjerding.
 • Kartlegging og overvåkning knyttet til tiltak.

I tillegg til tiltak i felt, kan det bli gitt tilskudd til å utarbeide skjøtsels- eller tiltaksplan, nødvendig utstyr til tiltak og til informasjon om naturtypene.

I 2019 vil tiltak i utvalgte naturtyper og truede naturtyper der kunnskapsgrunnlaget er godt, bli prioritert.

Tilskudd til tiltak for ville pollinerende insekter

Tilskuddsordningen skal medvirke til å sikre eller bedre leveområdene for ville pollinerende insekter. Målgruppe for ordningen er grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå, landsdekkende organisasjoner, kommuner og institusjoner.

Tiltak for pollinerende insekter som kan få tilskudd er:

 • Restaurering av leveområder.
 • Skjøtsel.
 • Etablering av leveområder, for eksempel areal for yngling, oppvekst, matsøk og skjul.
 • Informasjon.
 • Nedkjemping av fremmede organismer.
 • Tilpasset driftsform i jordbruket.

Tiltak som medvirker til etablering eller skjøtsel av areal med forekomst av mange rødlistede arter, vil bli prioritert. Tiltakene kan samfinansieres med miljøtilskudd i landbruket.

Tilskudd til verdiskapning naturarv

Tilskuddsordningen skal medvirke til at verneområdene og andre verdifulle naturområder blir en del av en bred verdiskapning som har langsiktig positiv effekt på natur, lokalsamfunn og næringsutvikling. Målgruppe for ordningen er kommuner, regionråd, frivillige organisasjoner, virksomheter, grunneiere, besøkssenter, tilsynsutvalg og verneområdestyrer.

Tiltak som kan få tilskudd er:

 • Attraksjoner og tiltak for kanalisering av ferdsel, for eksempel innfallsporter, korte stier og utsiktspunkt.
 • Ulike typer informasjon og tiltak for utvikling av besøksforvaltning og av nasjonalparker som merkevare.
 • Naturfaglig kompetanseheving i reiselivsvirksomheter.
 • Tiltak for å bedre samarbeidet mellom naturforvaltning, næring og lokalsamfunn.
 • Ledelse av prosjekter som faller inn under dette, og som får tilskudd.

Tilskudd blir tildelt søkere som selv medvirker med minst 50 prosent egeninnsats (økonomisk eller arbeidsinnsats). Tiltak som får tilskudd skal være åpne for allmennheten.

Tilskudd til tiltak mot skadelige, fremmede arter

Tilskuddsordningen skal medvirke til å hindre negativ påvirkning på naturmangfoldet fra fremmede, skadelige arter. Målgruppe for ordningen er regionale og nasjonale frivillige organisasjoner, institusjoner og private virksomheter. Offentlige aktører er ikke i målgruppen for ordningen.

Tiltak som kan få tilskudd er:

 • Tiltak for å nedkjempe fremmede, skadelige organismer.
 • Informasjon.
 • Kartlegging og overvåkning av fremmede, skadelige organismer.

Ved behandling av søknader om tilskudd blir det lagt særlig vekt på i hvor stor grad søknaden støtter opp under gjeldende nasjonale prioriteringer i arbeidet mot fremmede, skadelige arter. Det vil også bli lagt vekt på i hvor stor grad tiltaket medvirker til å ta vare på naturmangfoldet.

Tilskudd til tiltak i prioriterte kulturlandskapsområder

Tilskuddsordningen skal medvirke til god forvaltning av naturmangfoldet i prioriterte kulturlandskapsområder. Ordningen gjelder tiltak i utvalgte områder definert som "verdifulle kulturlandskap" i miljøforvaltningens offentlig tilgjengelige Naturbase, se egen liste over områder i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Målgruppe for ordningen er grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå, landsdekkende organisasjoner, kommuner og institusjoner.

Tiltak i prioriterte kulturlandskapsområder som kan få tilskudd er:

 • Skjøtsel eller restaurering.
 • Nedkjemping av fremmede arter.
 • Inngjerding og tilpasset driftsform i jordbruket.

I tillegg til tiltak i felt kan det bli gitt tilskudd til å utarbeide skjøtsels- eller tiltaksplan, nødvendig utstyr for å gjennomføre tiltak og informasjon.

Tiltak som er forankret i en skjøtsels- eller tiltaksplan vil bli prioritert.

Kalking

Tilskuddsordningen skal medvirke til å redusere negative effekter av sur nedbør på naturmangfoldet i vassdrag. Målgruppe for ordningen er frivillige organisasjoner, kommuner, interkommunale organer og fiskerettshavere.

Tiltak som kan få tilskudd er:

 • Kjøp av kalk.
 • Transport og spredning av kalk.
 • Informasjon og veiledning om kalking i vassdrag.
 • Reetablering av opprinnelig naturmangfold i kalkete vassdrag.

Tilskudd blir gitt til tiltak i områder der tålegrensa for menneskeskapt forsuring er overskredet, og hvor det kan bli påvist eller sannsynliggjort at skade på naturmangfoldet skyldes forsuring. I områder der tålegrensa for menneskeskapt forsuring ikke lenger er overskredet, men hvor tidligere forsuring har ført til at opprinnelig naturmangfold er borte, kan det bli gitt tilskudd til å reetablere opprinnelig naturmangfold. Det blir ikke gitt tilskudd til kalking av naturlig sure vassdrag. Søkere som får tilskudd må selv medvirke med egen innsats (økonomiske midler eller arbeidsinnsats). Det blir bare gitt tilskudd om fisket i vassdraget blir åpnet for allmennheten.

Tilskudd til rovvilttiltak

Tilskuddsordningen skal medvirke til å forebygge skader fra rovvilt i husdyrhold og tamreindrift gjennom finansiering av forebyggende tiltak. Videre skal midlene brukes til godtgjøring ved forsøk på skadefelling av rovvilt, medvirke til å dempe konflikter, (øke verdiskapingen knyttet til forekomst av rovdyr i lokalsamfunn og brukes til forsking- og utgreiingsoppgaver. I tillegg skal midlene dekke omstillingstiltak i områder med store rovviltskader.)

Del 1. Forebyggende tiltak

Primær målgruppe er husdyreiere og reineiere, kommuner og lokale organisasjoner.

En forutsetning for å gi tilskudd til husdyr- og tamreineiere er at tiltakene med stor sannsynlighet kan ventes å ha en direkte tapsreduserende virkning. Dette innebærer at tiltak som for eksempel omfatter utvidet tilsynsaktivitet alene ikke kan få tilskudd. Tiltak som omfatter fellesløsninger med flere besetninger, hele beitelag, sankelag mv. vil bli prioritert for tilskudd foran tiltak i den enkelte besetning. Vi henviser til Miljødirektoratets søknadssystem på internett for annen informasjon om hva slags tiltak som kan få tilskudd.

Del 2. Konfliktdempende tiltak

Målgruppe er husdyreiere, reineiere og kommuner. Lokale, regionale og landsomfattende organisasjoner og forskningsinstitusjoner kan også søke om tilskudd.

Tiltak i kommuner skal gjøre lokalsamfunn som rammes av rovvilt, særlig bjørn og ulv, bedre i stand til å håndtere konflikter som disse artene kan skape. Tiltakene skal medvirke til økt kunnskap om og forståelse for rovvilt og rovviltforvaltning. Tiltak rettet mot barn og unge blir prioritert. Evaluering av virkninger av igangsatte tiltak kan også få tilskudd.

Du vil finne nyttig informasjon om de ulike ordningene i Klima- og miljødepartementets dokument om ordningene, men ta gjerne kontakt med en av Fylkesmannens saksbehandlere dersom du trenger mer informasjon eller hjelp i forbindelse med søknadsprosessen.