Oppstartsvarsel for Turtroa og Kildeøyene naturreservater

To områder i Åmot kommune foreslås vernet som naturreservat.

Som et ledd i arbeidet med frivillig vern av skog er det oppnådd enighet med grunneierne om vern av to områder i Åmot kommune; Kildeøyene nord for Rena sentrum og Turtroa som ligger ca. 15 km nord for Osensjøen, nær kommunegrensa til Trysil. Se kart over områdene i sidemenyen.

Området Kildeøyene består av 13 øyer i Glomma (antallet er avhengig av vannstandsnivået) inklusive den største øya Rødøya, og ligger rett nord for Rena sentrum. Totalarealet som foreslås vernet er ca. 280 dekar, hvorav ca. 180 dekar er landareal. Øyene har flompåvirket gran- og lauvskog og er nokså upåvirket av menneskelige inngrep. Hele området er høyproduktivt og rikt, og artsmangfoldet er høyt, særlig med tanke på de store forekomstene av rødlistearter som huldregras, skogsøtgras, skvulpmose og mandelpil. Kildeøyene vurderes å ha naturverdier på nasjonalt nivå.

Området Turtroa er ca. 1060 dekar stort og består av blant annet av fuktig granskog og myr. Det er rikelig med død ved i området og trærne er gamle. Funnene av de rødlistede artene rosenkjuke, svartsonekjuke og gubbeskjegg viser at området har gode verdier som naturtype. Slike urørte barskogsområder er uvanlige og på tilbakegang i regionen. Området er vurdert til å regionale verneverdier.

Det settes nå i gang en prosess etter naturmangfoldlovens bestemmelser med sikte på å etablere to naturreservater for å bevare disse områdene. Fylkesmannen vil i løpet av høsten 2018 utarbeide et konkret verneforslag med forslag til avgrensning av naturreservatene og forslag til bestemmelser for disse. 

I et eventuelt reservat vil blant annet hogst, nybygging og motorisert ferdsel bli forbudt, mens oppkjøring av eksisterende skiløyper, jakt, fangst og fiske, beiting og alminnelig ferdsel vil være tillatt.

Dersom det på dette tidspunktet er merknader til sakene som Fylkesmannen bør ta hensyn til under utarbeidelsen av et konkret verneforslag, bes disse sendt til  fmhepost@fylkesmannen.no innen 11. juli 2018.

Kontaktpersoner