Vanndirektivet

EU har vedtatt et eget direktiv, vanndirektivet, der målet er god økologisk og kjemisk tilstand for overflatevann og grunnvann. 

Vanndirektivet er oversatt til norske forhold gjennom vannforskriften som ble gjort gjeldende fra 1. januar 2007. Vannforvaltningen foregår i vannregioner og er nedbørfeltorientert, på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

I arbeidet med gjennomføring av vannforskriften utarbeides det en forvaltningsplan og et tiltaksprogram for hver vannregion. Det meste av Hedmark fylke ligger i vannregion Glomma. Forvaltningsplanen er en sammenstilling av det vi vet om vannet i området og en analyse av hva som må gjøres for å nå målet om god vanntilstand i løpet av den aktuelle planperioden. Tiltaksprogrammet inneholder en prioritert liste over nødvendige tiltak.

Vannet i Femund-/Trysilvassdraget, Røgden og flere andre grensevassdrag går på tvers av landegrenser. En helhetlig nedbørfeltorientert vannforvaltning forutsetter at de berørte landene samarbeider. Blant annet samarbeider Sverige og Norge om miljømål og felles systemer for klassifisering av vassdragene.


Kontaktpersoner