Tilstand i vann og vassdrag

Harasjøen i Stange. Foto: Ola Gillund
Harasjøen i Stange. Foto: Ola Gillund

Hedmark er rikt på vann og vassdrag. Norges største vassdrag, Glomma med Mjøsa, og Nordens største vassdrag Femund-/Trysilvassdraget, drenerer det meste av fylket. Fem prosent av arealet er ferskvann og vannkvaliteten er gjennomgående god.

De fleste vassdragene i fylket har spor av lang tids utnyttelse. Fløting har hatt stor utbredelse i Hedmark, og rester av møller og sagbruk finnes ved svært mange vassdrag.

På grunn av de relativt små høydeforskjellene i Hedmark og de vide dalførene, har kraftutbyggingen vært relativt begrenset sammenlignet med andre fylker. I de siste hundre årene er en rekke vassdrag med tilsammen 40 prosent av fylkets vannkraftpotensial utbygd for kraftproduksjon. I siste halvdel av 1900-tallet ble mange vassdrag senket, kanalisert og forbygd, hovedsakelig av jordbrukshensyn.

I innlandsvassdrag blir vannforurensning ofte knyttet til overgjødsling eller eutrofiering. Det er prosesser som settes i gang når mengden næringssalter i vannøkosystemer øker, slik at det blir mer biologisk og organisk materiale i omløp.

Fra kildene for utslipp av næringssalter følger også ofte betydelige utslipp av bakterier og organisk stoff. Nedbryting av organisk stoff forbruker oksygen. En sterk økning i tilførselen av organisk materiale kan føre til oksygensvikt og fiskedød i vassdraget. Gjennom avløp fra blant annet husholdninger, industri og avfallsplasser kan vassdragene bli tilført tungmetaller og organiske miljøgifter.

Biologiske undersøkelser viser at Trysilelva og de undersøkte strekningene av Glomma er lite forurenset av næringssalter og organisk stoff. og at vannkvaliteten er bedret siden 1980-tallet. Arbeidet med opprydding (sanering av punktutslipp) startet for fullt på 1970-tallet. Mjøsaksjonen ble et lokomotiv i dette arbeidet. Fram til 1970 var det vanlig å lede kloakk fra boliger, industriutslipp, silopressaft og utsig fra gjødselkjellere til nærmeste vassdrag uten noen form for rensing.

Rundt årtusenskiftet er dette endret. All kloakk som slippes ut gjennomgår nå omfattende rensing. Det samme gjelder utslipp fra industribedrifter. Jordbruket har blitt pålagt strenge restriksjoner. Utslipp av silopressaft og sigevann fra gjødsellager er nå forbudt. Forurensningsloven har vært og er det viktigste virkemidlet for å forhindre slik forurensning. Utslipp av boligkloakk og husdyrgjødsel tilfører også vassdragene betydelige mengder bakterier. En del av disse kan være sykdomsfremkallende. Tiltakene som ble gjennomført, førte også til vesentlig forbedring av den hygieniske kvaliteten i vassdragene.

Fylkesmannen i Hedmark har i samarbeid med NIVA utarbeidet faktaark for en del vassdrag og innsjøer i fylket. Her kan en finne mer informasjon. Klikk på de enkelte innsjøer eller vassdragsavsnitt i tabellen nedenfor for å få opp faktaarkene.

Innsjø/vassdragsavsnitt
Femunden
Mjøsa
Næra
Osensjøen
Røgden
Sjusjøen
Storsjøen i Odal
Storsjøen i Rendalen
Femund/Trysilvassdraget
Flagstadelva
Flisa
Folla
Glomma (Sør-Trøndelag - Høyegga)
Glomma (Høyegga - Rena)
Glomma (Rena - Braskereidfoss)
Glomma (Braskereidfoss - Akershus)
Mesnavassdraget
Renavassdraget
Svartelva