Overvåking

Kartlegging av begroingsalger i Hasla i Åsnes. Foto: Ragnhild Skogsrud
Kartlegging av begroingsalger i Hasla i Åsnes. Foto: Ragnhild Skogsrud

Overvåking av vassdrag gjennomføres for å få bedre kunnskap om tilstanden i vassdragene.

Hvert år gjennomføres overvåking av en rekke vassdrag i Hedmark. Mjøsa overvåkes årlig for å kontrollere tilførsel av næringssalter og påfølgende algevekst (se NIVA-rapport for 2014), og innhold av miljøgifter i fisk og krepsdyr undersøkes jevnlig (se rapport fra NIVA og NILU  for 2014).  Hvert år gjennomføres det også overvåking i et utvalg innsjøer og elver i andre deler av Hedmark. Se rapport fra overvåkingen i 2014 i høyremargen på denne siden. Målet med denne overvåkingen er å undersøke om økologisk tilstand er god eller om tiltak bør settes inn for å bedre tilstanden.

De senere år er overvåking av biologiske parametere prioritert (f.eks. bunndyr og alger) framfor kun å ta vannprøver og undersøke vannkjemi. Biologisk overvåking gir et bilde på hvordan forholdene i vassdraget påvirker vannlevende organismer.

Staten, kommunene og virksomheter som påvirker vassdragene bidrar inn i ulike typer overvåking.