God økologisk tilstand i Mjøsa i 2017

Foto: Ola Gillund
Foto: Ola Gillund

Overvåkingen i 2017 viser fortsatt god økologisk tilstand i Mjøsa

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har overvåket Mjøsa, tilløpselver samt utløpselva Vorma i 2017. Hensikten med overvåkingen er å dokumentere økologisk tilstand, vannkvalitet og forurensningsgrad med hensyn til næringsstoffer i Mjøsa.

Den økologiske tilstanden i 2017 var god på alle prøvestasjoner i Mjøsa, men nær grensen mellom god og moderat tilstand i Furnesfjorden. Konsentrasjonen av total-fosfor i Mjøsa har blitt betydelig redusert etter Mjøsaksjonene på 1970- og 1980-tallet. De senere årene har konsentrasjonen av total-fosfor vært noe høyere enn i perioden 2002-2008. Dette skyldes trolig økte tilførsler av næringsstoffer i tilknytning til flomepisoder i 2011, 2013 og 2014.

Algemengden er mer enn halvert siden 1970-tallet, og biomassen av blågrønnalger er redusert til et svært lavt nivå. I 2017 var algesamfunnet dominert av kiselalger.

Undersøkelser av begroingsorganismer og bunndyr i tilløpselvene Gausa og Moelva viser henholdsvis god og moderat økologisk tilstand.

Mjøsas øvre vannlag har blitt varmere i den senere tid. Ved hovedstasjonen Skreia har middel- og maksimumtemperaturen i de øvre vannlag økt med henholdsvis 1,9 og 3,3 grader fra 1972 til 2017. Middeltemperaturen for 2017 var på 11 grader C. Stigende temperatur vil kunne påvirke både algemengden og algesammensetningen i Mjøsa i eutrofierende retning (mer næringsrik). Det er derfor viktig å fortsatt begrense tilførslene av næringsstoffer i Mjøsa og å følge utviklingen gjennom overvåking av vannkvaliteten.

Les rapporten fra NIVA her.