Vann

Vann er en livsnødvendig ressurs for alle. Vi har mye rent vann i Norge, men ikke alt vannet har like god kvalitet.

Dette er de viktigste årsakene til dårlig vannkvalitet:

  • forurensning som forsuring, overgjødsling og spredning av miljøgifter
  • fysiske endringer som vassdragsregulering, hindringer som for eksempel veier og jernbaner, og grøfting og andre tiltak som styrer vannet i kanaler
  • biologiske påvirkninger som fremmede fiskearter, rømt oppdrettsfisk og lakselus

Samarbeid om vannforvaltning

Vannet renner dit det vil. De fleste vannkildene strekker seg over flere kommuner eller fylker, og noen deler vi med våre naboland. Derfor må vannet forvaltes i samarbeid mellom lokale, regionale og sentrale myndigheter. Her samarbeider vi også med nabolandene våre Sverige, Finland og Russland.   

Norge er delt inn i elleve vannregioner. En fylkeskommune i hver region er utpekt som vannregionmyndighet. I 2015 skal det vedtas regionale vannforvaltningsplaner med konkrete tiltak. Dette er en del av innføringen av EUs rammedirektiv for vann.

Fylkesmannens oppdrag

Klima- og miljødepartementet er ansvarlig myndighet for innføringen av EUs rammedirektiv for vann. Fylkesmannen er departementets representant på regionalt nivå, og skal   

  • samle kunnskap om vannets tilstand og gi en vurdering av miljøtilstanden
  • overvåke og kartlegge problemer
  • fungere som miljøfaglig rådgiver for andre involverte myndigheter

Vannet blir påvirket på mange ulike måter. Hensynet til at vi skal ha rent vann nå og i framtiden, må være en del av vurderingen på alle fagområder.

Vis mer


28.08.2018

Endelig bekreftelse av elvemusling i Trysilelva

Det er gjort et nytt funn av elvemusling ved Plassen bru i Trysilelva. Er dette en einstøing i elva, eller finnes det flere der?


01.06.2018

God økologisk tilstand i Mjøsa i 2017

Overvåkingen i 2017 viser fortsatt god økologisk tilstand i Mjøsa


03.05.2018

Overvåking av vassdrag i Hedmark og Rørosområdet i 2017

Påvirkning fra tidligere gruvedrift, landbruk, spredt bebyggelse samt fremmede fiskearter bidro til at enkelte elver og innsjøer ikke oppnådde god tilstand.


12.02.2018

Kartlegging av fiskesamfunn i Oppstadåa i Sør-Odal kommune

Fravær av sik, harr og ørret gjør at Oppstadåa havner i svært dårlig økologisk tilstand.


10.05.2017

Overvåking av vassdrag i Hedmark i 2016

De fleste undersøkte lokalitetene i nordre Hedmark er i god økologisk tilstand. I sør-Hedmark er det mange lokaliteter som ikke når miljømålet.


19.04.2017

Overvåking av miljøgifter i fisk og musling i Mjøsa i 2016

NIVAs undersøkelser av fisk og andemusling i Mjøsa viser lave nivåer av metaller og PAH-forbindelser, men høye nivåer av kvikksølv i fisk.


21.11.2016

Stor bestand av elvemusling i Nøkkelvassåa

Nøkkelvassåa i Grue kan romme Hedmarks største bestand av elvemusling


06.04.2016

God økologisk tilstand i Mjøsa i 2015

NIVAs konklusjon etter Mjøsovervåkingen i 2015 er at innsjøen er i god tilstand med hensyn på overgjødsling.


01.04.2016

Overgjødsling viktigste påvirkning i undersøkte vassdrag i Hedmark i 2015

Målet om god økologisk tilstand nås ikke i hoveddelen av de undersøkte vannforekomstene. Tre av sju sjøer og fire av åtte elver har god økologisk tilstand.


14.01.2016

Ta vare på elvesandjegeren

Elvesandjeger er en truet billeart som lever langs Folla og Glomma. Det trengs tiltak for at bestanden skal overleve.


Flere nyheter