Lisensfelling av jerv i Hedmark 2018-2019

Jerv - gulo gulo.
Jerv - gulo gulo. (Foto: Håkon Berg Sundet)

Klima- og miljødepartementet fattet den 12. september endelig avgjørelse i klagesak om lisensfelling av jerv. Kvoten ble fastsatt til 16 dyr, og fellingsområdet ble redusert. 

Rovviltnemnda i region 5 Hedmark fattet i møte den 19. juni vedtak om lisensfelling av jerv i Hedmark 2018-2019. Vedtaket har blitt påklaget, og Klima- og miljødepartementet har fattet endelig vedtak i saken.

Departementet omgjorde nemndas vedtak, og vedtok en kvote på 16 jerv. Fellingsområdet avgrenses til beiteprioriterte områder.

I fellingsområdet inngår (se kart i stort format):

Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange, og Nord-Odal kommuner.

De deler av Åsnes, Våler, Elverum og Åmot kommuner som ligger vest for Glomma.

Stor-Elvdal kommune vest for Glomma og nord for Atna elv/Atnsjøen samt den delen som ligger vest for Glomma og sør for Imsa.

Rendalen kommune vest for Glomma, samt de deler som ligger nord for fv. 664 fra krysset med Rv. 3, derfra øst for fv. 30 til denne møter fv. 217, og nord for fv. 217.

I Engerdal kommune inngår den del som ligger nord og øst for fv. 217 og fv. 218.

 

 

 

Følgende vilkår ligger til grunn for lisensfellingen:

 • Jakt på jerv krever lisens. Jeger registrerer seg via internett på jegerregisteret.no.
 • Båsfangst er tillatt i hele lisensfellingsområdet.
 • Lisensfelling av jerv krever tillatelse fra grunneier.
 • Lisensfellingsperioden er fra 10.9.2018 til 15.2.2019.
 • Jeger har plikt til å holde seg oppdatert om gjeldende kvote, og skal minimum sjekke informasjon om kvoten på morgenen før jaktstart. Dette kan gjøres ved å ringe Fylkesmannens jervetelefon 911 07 485.
 • Jeger plikter å registrere seg på Fylkesmannens SMS-varsling for oppdatert informasjon om felte dyr. Dette fritar likevel ikke fra kravet om å ringe jervetelefonen som beskrevet over.
 • Melding om skutt jerv skal umiddelbart gis til Fylkesmannen på telefon 970 29 840, oppgi jegers navn og telefonnummer. Dersom jeger skadeskyter eller løsner skudd mot jerv skal det uten opphold meldes fra til Fylkesmannen på tlf 970 29 840 og til nærmeste politimyndighet, jf. Forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17.
 • Det må fremmes særskilt søknad til Fylkesmannen ved ønske om bruk av bås til fangst av jerv.
 • Innenfor vernede områder (naturreservater o.a.) plikter den enkelte lisensjeger å forsikre seg om at lisensfelling er tillatt i det aktuelle verneområdet, og evt. søke forvaltningsmyndigheten om dispensasjon fra verneforskriften dersom så ikke er tilfelle.
 • Bruk av snøscooter i forbindelse med lisensfelling av jerv er ikke tillatt, jf. lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 21.
 • For øvrig gjelder de krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.